צדיקים

מדומים:

שמש:

שפט׳ ה 31; מתי יג 43

כוכבים:

דנ׳ יב 3

אור:

מתי ה 14; פיל׳ ב 15

הר ציון:

תהל׳ קכה 1, 2

לבנון:

הושע יד 6-8

אוצר:

שמות יט 5; תהל׳ קלה 4

זהב:

איוב כג 10; איכה ד 2

כלי זהב וכסף:

טימ״ב ב 20

אבנים בכתר:

זכר׳ ט 16

אבנים חיות:

כיפ״א ב 5

תינוקות:

מתי יא 25; כיפ״א ב 2

ילדים:

מתי יח 3; קור״א יד 20

ילדים מצייתים:

כיפ״א א 14

אברי הגוף:

קור״א יב 20, 27

חיילים:

טימ״ב ב 3, 4

רצים בתחרות:

קור״א ט 24; עבר׳ יב 1

מתאבקים:

טימ״ב ב 5

עבדים טובים:

מתי כה 21

זרים וגולים:

כיפ״א ב 11

צאן:

תהל׳ עח 52; מתי כה 33

טלאים:

ישע׳ מ 11; יוח׳ כא 15

עגלי מרבק:

מלא׳ ג 20

אריות:

מיכה ה 7; משלי כח 1

נשרים:

ישע׳ מ 31; תהל׳ קג 5

יונים:

ישע׳ ס 8; תהל׳ סח 14

אייל צמא:

תהל׳ מב 2

דג טוב:

מתי יג 48

טל וגשם עדין:

מיכה ה 6

גן רוה:

ישע׳ נח 11

מוצא מים:

ישע׳ נח 11

גפן:

הושע יד 8; שה״ש ו 11

שריגי גפן:

יוח׳ טו 2, 4, 5

רימונים:

שה״ש ד 13

תאנים טובות:

ירמ׳ כד 2-7

שושנה:

הושע יד 6; שה״ש ב 2

ערבים על נחלי מים:

ישע׳ מד 4

עצים שתולים ליד זרם מים:

תהל׳ א 3

ארז בלבנון:

תהל׳ צב 13

תמר:

תהל׳ צב 13

עץ זית:

הושע יד 7; תהל׳ נב 10

עץ פורה:

ירמ׳ יז 8; תהל׳ א 3

דגן:

הושע יד 8

חיטה:

מתי ג 12; יג 29, 30

מלח:

מתי ה 13

גישה להם לאלוהים:

ישע׳ יב 6; תהל׳ לא 20, 21

מעטים:

מתי ז 14; כב 14

יחסם לאלוהים:

ויק׳ כ 24-26

מצבם בהשוואה למצב הרשעים:

תהל׳ יז 14, 15 ; ; ; ; ; ;

תיאורם:

שמות לג 16; שמ״א יג 14; ישע׳ לג 15, 16; נא 1; נד 13; ס 21; סב 12; סג 8; ירמ׳ לא 12-14, 33, 34; יחז׳ יח 5-9; מד 9; זכר׳ ג 2, 7, 8; תהל׳ א 1, 2; ד 3; טו 1-5; כד 3-5; לז 26, 30, 31; סד 11; פד 8; פז 5, 6; קיב 1-10; קיט 1-3; משלי ב 9-12; ד 18; יג 5; כה 26; עזרא י 3; מתי ה 3-10, 13-16; ז 16-20, 24-27; יב 50; יג 23, 38; יט 14; מרק׳ י 14, 15; לוקס ו 45; יח 16, 17; יוח׳ ג 21; ח 31, 32, 39, 42, 47; י 4, 5, 27; יג 35; טו 14; מה״ש ב 38, 47; ח 36, 37; י 47; יא 23, 24; יח 7, 8; רומ׳ א 6, 7; ו 1-23; ח 5, 6, 9, 14-16, 29, 35-39; ט 8; טו 14; טז 19; קור״א א 2, 26, 27, 30; ב 12, 13; ו 9-11; טו 48, 49; קור״ב א 12; ד 1, 2; ה 17, 21; גלט׳ ה 22-26; אפס׳ א 1, 4-7; ב 1, 4-6, 10, 13, 14, 19-22; ג 17-19; ד 13-16, 22-32; ה 8; פיל׳ ב 15; ג 3, 7-11; ד 8; קול׳ א 9-13; ב 7; ג 3; תסל״א א 3; ה 4, 5, 27; טימ״ב ב 19, 21-25; פילמ׳ א 5, 6; עבר׳ ג 1, 6; כיפ״א ב 5, 9, 10; ד 1, 2; כיפ״ב א 1; יוח״א ב 3, 5, 6, 12-15; ג 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 19; ד 7; ה 1; יוח״ב א 9; התג׳ א 6; יד 4, 5; יז 14

הבטחותיהם:

ברא׳ טו 1; כב 17; שמות כג 22; ויק׳ כו 5, 6, 10; דבר׳ כח 1-13; לג 27; שמ״א ב 9; ישע׳ ד 5, 6; יא 6-9; כה 8; כו 3; לג 16, 21, 22, 24; לה 10; מ 10, 11, 29, 31; מא 10, 11, 13; מג 2; מד 2, 3; מט 9-12; נ 7-9; נא 11; נד 1-17; נו 2-8; נז 1, 2; נח 8-14; נט 20, 21; סד 4; סה 13, 14, 17-25; סו 13, 14; ירמ׳ יז 7, 8; יחז׳ יח 5-9, 19, 20; לד 11-17, 22-31; הושע ו 3; נחום א 7; חגי א 13; ב 4, 5; זכר׳ ג 7; מלא׳ ג 12, 16-18; ד 2, 3; תהל׳ ד 3; ה 12; טו 2-5; כג 6; כה 10-14; כח 8; כט 11; לב 6-8, 10; לג 18, 19; לד 10, 11, 16, 18; לז 3-5, 9, 18, 23-29, 34; מא 2, 3; נ 15; נה 23; נח 12; סב 9; סה 5; עג 24; פא 11; פד 12; פה 10; צא 1, 3-7, 9-12; צד 17, 18; צז 10, 11; קיא 5; קיב 6; קכא 3-8; קכה 1-3; קכח 1-6; קמה 18-21; משלי א 33; ב 21; ג 1-10, 25, 26; י 3; יב 2; יד 26; טו 29; טז 7; כא 21; כח 25; כט 25; איוב ה 11-27; ח 4-7, 20, 21; יא 15-20; כב 21-30; לו 7-12; קהלת ז 18; ח 5; דנ׳ יב 1-3; עזרא ח 22; דהי״ב טז 9; מתי ה 3-12; ז 7, 8; ח 11; י 28-32; יג 43; יח 10, 19, 20; יט 29; כד 21, 22; כה 21, 33, 34, 46; כח 20; מרק׳ ג 35; ח 35; ט 41; י 21, 29, 30; יא 23, 24; יג 13, 27; לוקס ג 17; ו 20-23; י 20; יא 9, 10; יב 7, 32; טז 22-25; יח 29, 30; כ 35, 36; כא 18, 27, 28; כב 29, 30; כג 43; יוח׳ ג 15-18, 36; ד 14; ה 24, 29; ו 39, 40; ח 12, 51; ט 31; י 27-29; יב 25, 26; יג 36; יד 1-3, 12-21, 23; טז 33; יז 2, 22, 24; מה״ש י 4, 31; כ 32; כו 18; רומ׳ ב 7, 10; ה 9-11, 17; ו 22, 23; ח 14-18, 28, 32-39; ט 33; י 9, 11-13; יג 11; קור״א א 8, 9; ב 9; ג 21-23; ו 2, 3; ח 3; יג 10-12; טו 48-57; קור״ב א 20-22; ד 14, 15, 17; ז 1; גלט׳ ג 29; ו 8, 9; אפס׳ א 18; ב 7; ו 8; פיל׳ ד 7, 19; קול׳ א 5, 12; ג 4, 24; תסל״א ב 12; ג 12, 13; ד 15-18; ה 9-11; תסל״ב א 5-7; ב 13, 14; טימ״א א 16; ד 8; טימ״ב א 12; ב 10-12, 19; ד 8; טיט׳ ב 11-14; ג 7; עבר׳ א 14; ב 10, 15; ד 9, 15, 16; ו 10, 16-20; ט 15, 28; י 34-36; יא 16; יב 22, 23, 28; יג 5, 6; יעקב א 5, 12, 25; ב 5; ד 8; כיפ״א א 2-5; ב 5, 6, 9, 10; ג 9-12; ד 13; ה 4, 6, 7, 10; כיפ״ב א 4, 10, 11; ב 9; יוח״א א 7, 9; ב 17, 25, 28; ג 2, 22; ה 13; התג׳ א 6; ב 7, 10, 11, 17, 26-28; ג 4, 5, 10, 12, 21; ז 3, 4, 9-17; יא 12, 18; יד 1-5, 13; טז 15; כ 4-6; כא 3-7, 24; כב 4, 5, 7, 12, 14 ; .See GOD, PRESERVER ; ; ;

אחדותם עם המשיח:

יוח׳ ו 51-57; יד 20; טו 1-11, 19; יז 21-23, 26; רומ׳ ח 1, 10; יב 5; קור״א ו 13-20; י 16, 17; יב 12, 13, 27; קור״ב ה 17, 21; יא 2; יג 5; גלט׳ ב 20; אפס׳ ה 30, 32; קול׳ א 27; ב 6, 7; כיפ״א ד 13; יוח״א ב 6, 24, 28; ג 6, 24; ד 13; ה 12, 20; יוח״ב א 9; התג׳ יט 7-9; כא 9

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ