אלוהים, תכונותיו

מקומות לא ממוינים:

ישע׳ ב 19; יג 13; כט 6; מח 13; נ 2, 3; סד 2; ירמ׳ ה 24; י 2, 13; לא 35-37; לג 20, 21, 25, 26; נא 15; עמוס ה 8; נחום א 3-6; תהל׳ ח 3-6; צז 6; קד 1-32; קז 23-26; קיט 90, 91; קלה 6, 7; קמז 15-18; קמח 3-6; איוב ה 8-20; ט 2-35; י 2-18; יב 7-20; כו 7-14; לג 12-30; לד 10-30; לז 1-24; לח 1-41; לט 1-30; מ; מא; מב 1-6; דנ׳ ב 21; קהלת ג 14, 15; רומ׳ א 19, 20

קרוב לקוראיו:

דבר׳ ד 7; ישע׳ נה 3; תהל׳ כד 3, 4; כז 4; מג 2; סה 5; קמה 18, 19; מתי ו 6; יוח׳ י 7, 9; יד 6; מה״ש יד 27; רומ׳ ה 2; אפס׳ ב 13, 18; ג 12; קול׳ א 21, 22; עבר׳ ד 16; ז 19, 25; י 19, 22; יא 6; יעקב ד 8; כיפ״א א 17; ג 18; יוח״א ד 16 ;

בורא:

ברא׳ א 1-28, 31; ב 1-25; ה 1, 2; ט 6; שמות כ 11; שמ״א ב 8; מל״ב יט 15; ישע׳ יז 7; לז 16; מ 12, 26, 28; מב 5; מד 24; מה 7, 12, 18; מח 13; נא 13, 16; סו 2; ירמ׳ ה 22; י 12, 13, 16; כז 5; לא 35; לב 17; לג 2; נא 15, 16, 19; עמוס ד 13; ה 8; ט 6; יונה א 9; זכר׳ יב 1; תהל׳ ח 3; יט 2, 5; כד 1, 2; לג 6, 7, 9; סה 7; עד 16, 17; עח 69; פט 12, 13, 48; צ 2; צה 4, 5; צו 5; קב 26; קג 22; קד 2, 3, 5, 6, 24, 30, 31; קיט 90, 91; קכא 2; קכד 8; קלו 5-9; קמו 5, 6; קמח 5, 6; משלי ג 19; ח 26-29; טז 4; כב 2; כו 10; ל 4; איוב ט 8, 9; י 3, 8; יב 7-9; כו 7-13; כח 23-26; לז 16, 18; לח 4-38; קהלת ג 11; ז 29; יא 5; נחמ׳ ט 6; דהי״א טז 26; מרק׳ י 6; יג 19; מה״ש ד 24; ז 50; יד 15; יז 24-26; רומ׳ א 20; יא 36; קור״א ח 6; יא 12; קור״ב ד 6; ה 5, 18; אפס׳ ג 9; טימ״א ו 13; עבר׳ א 1, 2; ב 10; ג 4; יא 3; התג׳ ד 11; י 6; יד 7

בורא האדם:

ברא׳ א 26, 27; ב 7; ה 1, 2; ט 6; שמות ד 11; במד׳ טז 22; כז 16; דבר׳ ד 32; לב 6, 15, 18; ישע׳ מב 5; מג 1, 7, 15; מד 2, 24; מה 12, 18; נא 13; סד 7; ירמ׳ כז 5; זכר׳ יב 1; מלא׳ ב 10; תהל׳ לג 15; פו 9; צד 9; צה 6; ק 3; קיט 73; קלט 13; קמט 2; משלי טז 4; כ 12; כב 2; איוב י 8, 9, 11, 12; יב 10; כז 3; לא 15; לג 4; לד 19; לח 36; קהלת יא 5; יב 1; דנ׳ ה 23; מה״ש יז 24-26, 28, 29; קור״א יב 18, 24, 25; טו 38; עבר׳ יב 9; כיפ״א ד 19 ;

נצחי:

ברא׳ כא 33; שמות ג 15; טו 18; דבר׳ לב 40; לג 27; ישע׳ כו 4; מ 28; מא 4; מג 13; מד 6; מו 4; מח 12; נז 15; סג 16; ירמ׳ י 10; יז 12; מיכה ה 1; חבק׳ א 12; ג 6; תהל׳ ט 7; לג 11; מא 14; נה 20; סח 34; צ 1, 2, 4; צב 9; צג 2; קב 13, 25-28; קד 31; קיא 3; קלה 13; קמה 13; קמו 10; משלי ח 23-25; איוב לו 26; איכה ה 19; דנ׳ ג 31–ד 31; נחמ׳ ט 5; דהי״א טז 36; כט 10; רומ׳ א 20; טז 26; אפס׳ ג 21; טימ״א א 17; ו 15, 16; עבר׳ א 8; ט 14; כיפ״ב ג 8; יוח״א ב 13; התג׳ א 4, 6; ד 8-10; ה 14; י 6; יא 17; טו 7; טז 5

נאמן:

ברא׳ ו 18; ט 15, 16; כא 1; כד 27; כח 15; לב 11; שמות ב 24; ו 4, 5; יב 41; לד 6; ויק׳ כו 44, 45; דבר׳ ד 31; ז 8, 9; ט 5; לא 6; לב 4; יהושע כא 43; כג 14; שפט׳ ב 1; שמ״א יב 22; שמ״ב ז 14, 15, 28; כב 31; כג 5; מל״א ח 15, 20, 23, 24, 56; מל״ב ח 19; יג 23; ישע׳ יא 5; כה 1; מב 16; מד 21; מט 7, 16; נא 6, 8; נד 9, 10; סה 16; ירמ׳ כט 10; לא 36, 37; לב 40; לג 14, 20, 21, 25, 26; נא 5; יחז׳ טז 60, 62; הושע ב 19, 20; מיכה ז 20; חגי ב 5; זכר׳ ט 11; תהל׳ ט 10; יח 31; יט 10; כה 10; לא 6; לג 4; לו 6; לז 28; מ 11; פט 1, 2, 5, 8, 14, 24, 28, 33, 34; צב 2, 3, 15, 16; צד 14; צח 3; ק 5; קג 17; קה 8, 42; קיא 5, 7-9; קיז 2; קיט 65, 89, 90; קכא 3, 4; קלב 11; קלח 2; קמו 6; איכה ג 23; דנ׳ ט 4; עזרא ט 9; נחמ׳ א 5; ט 7, 8, 32; דהי״א יז 27; כח 20; דהי״ב ו 4-15; כא 7; מתי כד 34, 35; לוקס א 54, 55, 68-70, 72, 73; יוח׳ ח 26; מה״ש יג 32, 33; רומ׳ ג 3, 4; יא 1, 2, 29; טו 8; קור״א א 9; י 13; קור״ב א 20; תסל״א ה 24; טימ״ב ב 13; טיט׳ א 2; עבר׳ ו 10, 13-19; י 22, 23, 37; כיפ״א ד 19; כיפ״ב ג 9; יוח״א א 9; התג׳ ו 10; טו 3

אבהותו:

שמות ד 22; דבר׳ יד 1; לב 5, 6; שמ״ב ז 14; ישע׳ א 2; ח 18; ט 5; סג 16; סד 7; ירמ׳ ג 19; הושע ב 1; יא 1; תהל׳ סח 6; פט 27; דהי״א כח 6; כט 10; מתי ג 17; ה 45; ו 4, 6, 8, 9; ז 11; י 20, 29, 32, 33; יא 25-27; יב 50; יג 43; טו 13; טז 17, 27; יח 10, 14, 19; כ 23; כו 29, 39, 42; מרק׳ ח 38; יא 25, 26; יג 32; לוקס ב 49; י 21, 22; יא 2, 13; כב 29; כג 46; כד 49; יוח׳ א 14, 18; ב 16; ד 21, 23; ה 17-23, 36, 37, 43; ו 27, 32, 44-46; ח 19, 27, 38, 41, 42, 49; י 15, 29, 30, 32, 33, 36-38; יב 26-28, 50; יג 3; יד 2, 6-13, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 31; טו 8-10, 16, 23, 24, 26; טז 3, 10, 15, 23, 25-28; יז 1, 5, 11, 21, 24; כ 17, 21; מה״ש א 4; ב 33; רומ׳ א 3, 7; ח 15; קור״א א 3; ח 6; טו 24; קור״ב א 3; ו 18; גלט׳ א 1, 3, 4; ד 4-7; אפס׳ א 2, 3, 17; ב 18; ג 14; ד 6; ה 20; ו 23; פיל׳ א 2; קול׳ א 2, 3, 12; ב 2; ג 17; תסל״א א 1, 3; ג 11, 13; תסל״ב א 1, 2; ב 16; טיט׳ א 4; עבר׳ א 5, 6; יב 9; יעקב א 17, 27; ג 9; כיפ״א א 2, 3, 17; יוח״א א 2; ב 1, 13, 15, 22-24; ג 1; ד 14; יוח״ב א 3, 4, 9; יהודה א 1; התג׳ א 5; ג 5; יד 1

יודע מראש:

שמ״א כג 10-12; ישע׳ מב 9; מד 7; מה 11; מו 9, 10; מח 3, 5, 6; ירמ׳ א 5; דנ׳ ב 28, 29; מתי ו 8; כד 36; מה״ש טו 18; רומ׳ ח 29; יא 2; כיפ״א א 2

כבודו:

שמות ג 2; יט 16, 18, 19; כ 18, 19; כד 10, 17; לג 18-20, 22, 23; לד 5, 29-35; מ 34, 35; דבר׳ ד 11, 12, 33, 36; ה 5, 24, 25; ז 21; י 17; כח 58; לג 2, 26; שמ״ב כב; מל״א יט 12; ישע׳ א 24; ב 10; ו 1-5; יב 6; כד 23; כו 15; כח 5; כט 23; ל 30; לג 5, 10; לה 2; מ 5; מג 7, 21; מד 23; מח 9, 11; מט 3, 26; נב 10; נה 9; נז 15; ס 1, 2, 6, 19-21; סא 3; סב 3; סג 12, 14; סו 1, 2, 18; ירמ׳ יג 11; יז 12; לג 9; יחז׳ א 26-28; ג 12, 23; ח 4; כ 14, 44; לו 22, 23; מג 4, 5; חבק׳ ג 4-6; תהל׳ ח 9; יח 7-15; יט 1-4; כד 8-10; כט 2-4; מו 10; נז 6, 12; סח 25; עב 18, 19; עו 5; צו 3, 4, 6, 7; צז 2-6, 9; קב 17, 23; קד 31; קו 8; קיג 4; קמה 5, 12; איוב ט 32, 33; יג 11; כב 12; כה 3; לה 5-7; לז 4, 5, 22; דהי״א טז 24, 25; מתי ו 9, 13; לוקס ב 14; יוח׳ ח 50; יב 28; יג 31, 32; יד 13; יז 1, 10; מה״ש ז 55; רומ׳ א 23; יא 36; קור״ב א 20; ד 15; אפס׳ א 6, 12, 14; ב 7; ג 21; פיל׳ א 11; ב 11; ד 19; טימ״א ו 15, 16; עבר׳ יב 18-21; יהודה א 25; התג׳ ד 11; טו 8; כא 10, 11, 23 ;

טובו:

שמות לג 19; לד 6; דבר׳ ל 9; ישע׳ סג 7; ירמ׳ ט 23; הושע ג 5; נחום א 7; תהל׳ ח 1-9; יז 7; כה 8-10; לג 5; לד 9; לו 8; נב 3, 11; סח 20; סט 17; עג 1; פו 5; ק 5; קו 1; קז 8, 9, 43; קיח 29; קיט 64, 68; קלה 3; קלו 1; קלט 17, 18; קמג 10; קמד 3; קמה 7, 9; איכה ג 25; דהי״א טז 34; דהי״ב ה 13; ז 3; מתי ז 11; יט 17; מרק׳ י 18; לוקס א 53; ו 35; יח 19; רומ׳ ב 4; יא 22; תסל״ב א 11; טיט׳ ג 4; יעקב א 5, 17; יוח״א ד 8 ; ; ;

חסדו:

ברא׳ ו 8, 9; יח 26, 28, 30, 32; לב 29; מו 4; שמות ג 12; כ 21, 24; כד 2; לג 11, 12, 17, 22, 23; ויק׳ כו 11, 12; במד׳ ה 3; ו 27; יד 14; כב 12; כג 20, 21; כד 1; דבר׳ ד 7; לא 6, 8; לג 23; יהושע א 5, 9; שמ״א ב 26; שמ״ב כב 20; מל״א ו 13; ישע׳ כח 5; ל 26; לג 17, 22; מא 10; מג 5, 21; נד 8; ס 10; ירמ׳ טו 20; יחז׳ לז 27; לט 29; מח 35; הושע יד 5; יואל ב 26, 27; ד 16, 17, 20, 21; עמוס ג 2; צפנ׳ ג 15, 17; חגי א 13; זכר׳ ב 9; ח 3; ט 16; תהל׳ ג 9; ה 13; יא 8; יח 20, 26, 27; כד 4, 5; כה 14; ל 8; לו 10; לז 18, 23; מא 12, 13; מד 3; מו 8; נח 12; סח 17, 19; עה 11; פד 11; פט 18; צב 11; צד 19; קב 14; קיב 9; קטו 12, 13, 15; קלב 13, 14; קמז 11; קמט 4; משלי ג 4, 23, 32, 35; ח 35; י 6, 22, 24; יא 20, 27; יב 2; יד 9; טז 7; איוב י 12; כב 27; כט 3-5; איכה ג 24; דהי״ב טו 2; לוקס א 28, 30, 66; ב 52; יוח׳ יד 16-21, 23; טו 15; מה״ש ד 33; י 35; רומ׳ ב 29; קור״א א 9; ג 21-23; קור״ב ד 15; י 18; גלט׳ ד 6; אפס׳ א 6; ב 13, 14, 16, 18, 19, 22; ג 12; רומ׳ ה 2; עבר׳ ד 16; י 19, 22; יא 5; כיפ״א ב 9; יוח״א א 3; ג 19; ד 17, 18; התג׳ א 5, 6; ג 20; יט 9; כא 3

דוגמאות של חסד מיוחד:

חנוך:

ברא׳ ה 24

נח:

ברא׳ ו 8

אברם:

ברא׳ יב 2

יעקב:

ברא׳ לב 29; מו 4

משה:

שמות ג 12; לג 12, 14

שלמה:

דהי״א כב 18

מדריך:

ברא׳ יב 1; שמות יג 21; טו 13; לג 13-15; במד׳ י 33; דבר׳ לב 10, 12; שמ״ב כב 29; ישע׳ מ 11; מב 16; מח 17; נה 4; נז 18; נח 11; ירמ׳ ג 4; תהל׳ ה 8; כג 2, 3; כה 5, 9; כז 11; לא 4; לב 8; מח 15; סא 3; עג 24; עח 52; פ 2; קז 7; קלט 9, 10, 24; משלי ח 20; נחמ׳ ט 19, 20; דהי״ב לב 22; לוקס א 79; יוח׳ י 3, 4; טז 13

קדושתו:

שמות ג 5; טו 11; ויק׳ יא 44; יט 2; כ 26; כא 8; דבר׳ לב 4; יהושע ה 15; כד 19; שמ״א ב 2; ו 20; ישע׳ ה 16; ו 3; יב 6; כט 19, 23; מא 14; מג 14, 15; מה 19; מז 4; מט 7; נב 10; נז 15; ירמ׳ ב 5; יחז׳ לו 21, 22; לט 7, 25; הושע יא 9; חבק׳ א 12, 13; תהל׳ יא 7; יח 31; כב 3; ל 5; לג 4, 5; לו 7; מז 9; מח 2, 11; ס 7; פט 36; צב 16; צח 1; צט 3, 5, 9; קה 3; קח 8; קיא 9; קיט 142; קמה 17; משלי ט 10; איוב ד 17-19; ו 10; טו 15; כה 5; לד 10; לו 23; איכה ג 38; דנ׳ ד 5; דהי״א טז 10; מתי ה 48; יט 17; מרק׳ י 18; לוקס א 49; יח 19; יוח׳ ז 28; יז 11; רומ׳ א 23; עבר׳ א 8; יעקב א 13; כיפ״א א 15, 16; יוח״א א 5; ב 20; התג׳ ד 8; ו 10; טו 4 ; ;

בלתי משתנה:

במד׳ כג 19, 20; שמ״א טו 29; ישע׳ לא 2; מ 28; נט 1; הושע יג 14; מלא׳ ג 6; תהל׳ לג 11; קיט 89-91; משלי יט 21; איוב כג 13; קהלת ג 14; ז 13; רומ׳ יא 29; עבר׳ ו 17, 18; יעקב א 17

לא נושא פנים:

דבר׳ י 17; איוב לו 5; לז 24; מה״ש י 34, 35; רומ׳ ב 6, 11; גלט׳ ב 6; אפס׳ ו 8; קול׳ ג 25; כיפ״א א 17

אדם לא יכול לדעת אותו:

שמות כ 21; דבר׳ ד 11; ה 22; מל״א ח 12; ישע׳ מ 12-31; נה 8, 9; תהל׳ יח 12; צז 2; איוב יא 7-9; טו 8; לז 1-24; קהלת ג 11; קור״א ב 16

סמלים:

עמוד אש:

שמות יד 19, 20

החושך שבקודש הקודשים:

מל״א ח 12

אינסופי:

מל״א ח 27; ירמ׳ כג 24; תהל׳ קמז 5; דהי״ב ב 7; ו 1, 18 ; ;

בלתי נראה:

שמות כ 21; לג 20; דבר׳ ד 11, 15; ה 22; מל״א ח 12; תהל׳ יח 12; צז 2; איוב ט 11; כג 8, 9; יוח׳ א 18; ה 37; ו 46; רומ׳ א 20; קול׳ א 13-15; טימ״א א 17; ו 16; עבר׳ יא 27; יוח״א ד 12

קנא:

שמות כ 5, 7; לד 14; דבר׳ ד 24; ה 9, 11; ו 15; כט 19; לב 16, 21; יהושע כד 19; ישע׳ ל 1, 2; לא 1, 3; יחז׳ כג 25; לו 5; לט 25; יואל ב 18; נחום א 2; זכר׳ א 14; דהי״ב טז 7-10; קור״א י 22

שופט:

ברא׳ טז 5; יח 20, 21, 25; שמות כ 5; לד 7; במד׳ טז 22; דבר׳ ד 24; י 17; לב 4, 35; יהושע כד 19; שפט׳ ט 56, 57; יא 27; שמ״א ב 3, 10; כד 13, 16; שמ״ב יד 14; כב 25-27; מל״א ח 32; ישע׳ א 27; ג 13, 14; י 17, 18; כו 7; כח 17, 21; ל 18, 27, 30; לא 2; לג 22; מה 21; סא 8; ירמ׳ ט 23; י 10; יא 20; יב 1; כ 12; לב 19; נ 7; נא 10; יחז׳ יד 23; יח 25, 29, 30; לג 7-19; הושע י 10; עמוס ח 7; נחום א 3, 6; צפנ׳ ג 5; מלא׳ ג 5, 18; תהל׳ ז 8, 9, 11; ט 4, 7, 8; יא 4, 5, 7; יח 26, 27; יט 10; כו 1, 2; לג 5; לה 24; מג 1; נ 4, 6; נא 6; נח 12; סב 13; סז 5; עא 19; עה 8; עו 9, 10; פב 8; פה 10; פט 15; צ 8, 11; צב 16; צד 1, 2, 10; צו 10, 13; צז 2; צח 2, 3, 9; צט 4, 8; קג 6; קיא 7; קיט 137; קכט 4; קלה 14; קמג 2; קמה 17; משלי יא 31; טז 2; יז 3; כא 2, 3; כד 12; כט 13, 26; איוב ד 17; ח 3; ט 15, 28; כא 22; כג 7; לא 13-15; לד 10-12, 17, 19, 23; לה 14; לו 3, 19; לז 23; איכה א 18; קהלת ג 15, 17; יא 9; יב 14; דנ׳ ד 34; ז 9, 10; ט 7, 14; נחמ׳ ט 33; דהי״א טז 33; דהי״ב ו 22, 23; יט 7; מה״ש י 34; יז 31; רומ׳ א 32; ב 2, 5-16; ג 4-6, 26; ט 14; יא 22; אפס׳ ו 8, 9; קול׳ ג 25; תסל״ב א 4-6; עבר׳ ו 10; י 30, 31; יב 22, 23, 29; כיפ״א א 17; כיפ״ב ב 9; יוח״א א 9; יהודה א 6; התג׳ ו 16, 17; יא 18; טו 3; טז 5-7; יח 8; יט 2 ; ; ; ;

ידיעתו:

ברא׳ טז 13; כ 6; שמות ג 3, 7, 9, 19, 20; ו 1; יא 1; יד 3, 4; במד׳ יד 27; דבר׳ ב 7; לא 21; שמ״א ב 3; טז 7; שמ״ב ז 20; מל״א ח 39; מל״ב יט 27; ישע׳ כח 29; כט 15, 16; לז 28; מ 13, 14, 26-28; מא 4; מב 9; מד 7; מה 4, 21; מו 10; מח 3, 5, 6; סו 18; ירמ׳ ה 3; י 7, 12; יא 20; יז 10; כ 12; כג 24; לב 19; נא 15; יחז׳ ט 9; יא 5; עמוס ד 13; ט 2-4; זכר׳ ד 10; תהל׳ א 6; ז 9; י 11; יא 4; לג 13-15; לז 18; לח 10; מד 22; סו 8; סט 20; עג 11; צב 5; צד 7, 9-11; קג 14; קד 24; קיט 168; קכא 3, 4; קלו 5; קלט 1-24; קמב 4; קמז 4, 5; משלי ג 19, 20; ה 21; טו 3, 11; טז 2; יז 3; כא 2; כד 12; איוב יא 11; יב 13, 16, 22; כא 22; כב 13, 14; כג 10; כד 1, 23; כו 6; כח 10, 24; לא 4; לד 21, 22, 25; לו 4, 5; לז 16; מב 2; דנ׳ ב 20, 22, 28; נחמ׳ ט 10; דהי״א כח 9; כט 17; דהי״ב ו 30; טז 9; מתי ו 4, 8, 18, 32; י 29, 30; כד 36; מרק׳ יג 32; לוקס טז 15; מה״ש א 24; ב 23; טו 8, 18; רומ׳ ח 27, 29; יא 33, 34; טז 27; קור״א א 25; ב 7; ג 20; ח 3; גלט׳ ד 9; אפס׳ א 8; ג 10; תסל״א ב 4; טימ״א א 17; טימ״ב ב 19; עבר׳ ד 13; כיפ״א א 2; יוח״א א 5; ג 20; יהודה א 25 ;

ארך אפיים:

ברא׳ ו 3; טו 16; שמות לד 6; במד׳ יד 18; ישע׳ ה 1-4; ל 18; מב 14; מח 9, 11; ירמ׳ ז 13, 23-25; יא 7; טו 15; יחז׳ כ 17; יואל ב 13; חבק׳ א 2-4; תהל׳ פו 15; קג 8-10; מתי יט 8; כא 33-41; כג 37; מרק׳ יב 1-9; לוקס יג 6-9, 34; כ 9-16; מה״ש יד 16; יז 30; רומ׳ ב 4; ג 25; ט 22, 23; טו 5; כיפ״א ג 20; כיפ״ב ג 9, 15; התג׳ ב 21, 22 ;

סבלנותו, מנוצלת לרעה:

משלי א 24-27; כט 1; קהלת ח 11; נחמ׳ ט 28-31; מתי כד 48-51; לוקס יג 6-9

אוהב:

דבר׳ ד 37; ז 7, 8, 13; ט 29; י 15, 18; כג 4; לג 3, 12; שמ״ב יב 24; מל״א ח 51-53; ישע׳ לח 17; מג 4; ירמ׳ לא 3; הושע יא 1; מלא׳ א 2; תהל׳ מב 9; מז 5; סג 4; עח 61, 62, 65, 68; פט 34; קג 13; קמו 8; משלי טו 9; איוב ז 17; נחמ׳ יג 26; יוח׳ ג 16; ה 20; יד 21, 23; טז 27; יז 10, 23, 26; כ 17; רומ׳ א 7; ה 8; ט 13; יא 28; קור״ב ט 7; יג 11; אפס׳ ב 4, 5; תסל״ב ב 16; טיט׳ ג 4, 5; עבר׳ יב 6; יוח״א ג 1; ד 8-10, 12, 13, 15, 16, 19; יהודה א 21; התג׳ ג 12; יד 1

אהבתו, מודגמת:

ברא׳ יז 7; מו 3; שמות ג 6; ו 7; יט 4-6; כט 45, 46; ויק׳ יא 44, 45; כ 24, 26; כב 32, 33; כה 23, 38, 42, 55; כו 12; במד׳ טו 41; דבר׳ ד 20, 34, 37; ז 6-8, 13; ט 29; י 15; יד 2; כג 6; כו 18, 19; כז 9; כח 9, 10; כט 12; לב 9-12; לג 3, 12; שמ״ב ז 23, 24; יב 24; מל״א ח 51-53; ישע׳ ה 7; מא 8-10; מג 1-4, 7; מד 1, 2, 21, 22; מח 12; מט 13-17; נא 18; נד 5, 6, 10; סב 4, 5; סג 7-9; סד 4; סה 19; סו 13; ירמ׳ ג 14, 15; י 16; יב 7; יג 11; טו 16; ל 22; לא 3, 14, 32; לב 41; נא 19; יחז׳ טז 1-14; לד 31; לז 27; הושע ב 19, 20, 23; ט 10; יא 1, 3, 4; צפנ׳ ג 17; חגי ב 23; זכר׳ א 14; ב 12; ח 8; יג 9; מלא׳ א 2, 3; ג 16, 17; תהל׳ ד 3; לא 20, 22; מב 9; מז 5; מח 10, 15; נ 5, 7; סג 4; עג 1; עד 2; עח 61, 62, 65, 68; עט 13; פא 13; פט 34; צ 1; צה 7; ק 3; קג 4; קה 6; קיד 2; קלה 4; קמח 14; משלי יא 20; טו 9; נחמ׳ יג 26; מתי יח 11-14; לוקס טו 4-7, 11-27; יוח׳ יד 21; טז 27; יז 10, 23, 26; רומ׳ א 7; ה 8; ח 31, 32, 39; יא 28; קור״א ב 9; ג 9; ו 19, 20; ז 23; קור״ב ה 18-21; ו 16; יג 14; אפס׳ א 3-6; קול׳ ג 12; עבר׳ יא 16; יעקב א 18; כיפ״א ב 10

רחמיו:

ברא׳ ח 21; יח 26-32; יט 16; שמות ב 24, 25; טו 13; כ 2, 6, 22; כב 26; כה 17; לב 14, 34; לג 19; לד 6, 7; ויק׳ כו 40-45; במד׳ יד 18-20; טז 48; כא 8; דבר׳ ד 31; ה 10, 29; ז 9; לב 29, 36, 43; שפט׳ ב 18; ג 9, 15; י 16; שמ״ב יב 13; יד 14; כד 14, 16; מל״א ח 23; יא 39; מל״ב יג 23; יד 26, 27; ישע׳ א 5, 18; ו 7; יב 1; יז 6; כד 13; נד 9; נה 7-9; נז 11, 15, 16, 18, 19; ס 10; סה 2, 8; ירמ׳ ב 9; ג 12, 22; ד 27; ה 10; ט 23; כט 11; ל 11; לא 20, 34, 37; לב 18; לג 8, 11; לו 3, 6, 7; מו 28; נ 20; נא 5; יחז׳ יד 22; טז 6, 42, 63; יח 23, 31, 32; כ 17, 42; לג 11; לו 25; הושע ב 15-24; יא 8, 9; יד 2-9; יואל ב 13, 18; ד 21; עמוס ז 3; יונה ד 2, 10, 11; מיכה ז 18, 19; נחום א 3; צפנ׳ ב 7; זכר׳ א 16, 17; ג 9; י 6; מלא׳ ג 6; תהל׳ יח 51; כה 6; ל 6; לא 8; לב 1, 2, 5; לו 6; נ 21; נז 11; סב 12; סה 3; סט 16; עח 4-72; פ 2; פה 2, 3, 10; פו 5, 13, 15; פט 3, 29; צט 8; ק 5; קג 3, 8-14, 17; קו 1, 43-46; קז 1; קח 5; קיא 4; קטז 5; קיז 2; קיח 1-4, 29; קיט 64, 156; קל 3, 4, 7, 8; קלה 14; קלו 3-26; קלח 2; קמה 8, 9; קמו 7, 8; משלי טז 6; כח 13; איוב יא 6; כג 2-6; כד 12; לג 14-30; איכה ג 22, 23, 31-33; דנ׳ ד 22-27; ט 4, 9; עזרא ט 7-14; נחמ׳ א 10; ט 17-20, 27-31; דהי״א טז 34; דהי״ב ה 13; ז 3, 6, 14; כד 19; ל 9; לו 15; מתי ו 14; יח 11-14, 23-27; לוקס א 50, 77, 78; ו 36; טו 4-7; מה״ש ג 19; יז 30; כו 18; רומ׳ ט 15, 18; י 12, 13; יא 32; טו 9; קור״א טו 10; קור״ב א 3; ד 15; יב 9; אפס׳ א 6-8; ב 4-7; טימ״א א 13; טיט׳ ג 5; עבר׳ ד 16; ח 12; יעקב ב 13; ד 8; ה 11, 15; כיפ״א א 3; ב 10; ה 10; כיפ״ב ג 9, 15; יוח״א א 9; התג׳ ב 21

הכל יכול:

ברא׳ יז 1; יח 14; ישע׳ כו 4; איוב מב 2; מתי יט 26; לוקס א 37; מה״ש כו 8; התג׳ יט 6; כא 22 ; ;

נמצא בכל מקום:

ברא׳ כח 16; מל״א ח 27; ירמ׳ כג 23, 24; תהל׳ קלט 3, 5, 7-10; דהי״ב ב 7; מה״ש ז 48, 49; יז 24, 27, 28

מושלם:

דבר׳ לב 4; שמ״ב כב 31; תהל׳ יח 31; מתי ה 48; רומ׳ יב 2; יעקב א 17 ;

אישיויתו:

שמות ג 14; ח 10; טו 11; כ 3; לד 14; דבר׳ ד 35, 39; ה 7; ו 4; י 17; לב 12, 39; יהושע כב 22; שפט׳ יג 16; שמ״א ב 2; ז 3; שמ״ב ז 22; כב 32; מל״א ח 23, 60; מל״ב יז 36; יט 15; ישע׳ לז 16; מ 25; מב 8; מג 10, 11; מד 6, 8; מה 5, 6, 18, 21, 22; מו 5, 9; ירמ׳ י 6, 7, 10; יד 22; לב 27; הושע יג 4; מלא׳ ב 10; תהל׳ יח 32; פו 10; צו 5; עזרא א 3; נחמ׳ ט 6; דהי״ב ו 14; מתי ד 10; כג 9; מרק׳ יב 32; יוח׳ יד 9; יז 3; רומ׳ א 25; ג 29; קור״א ח 4-6; קור״ב ד 4; גלט׳ ג 20; אפס׳ ד 6; קול׳ א 15; תסל״א א 9; טימ״א ב 5; עבר׳ א 3

כוחו:

שמות טו 3, 6-8, 10-12; במד׳ יא 23; כג 20; דבר׳ ג 24; ז 21; יא 2; לב 39; יהושע ד 24; שמ״א ב 6-8, 10; יד 6; שמ״ב כב 13, 16; ישע׳ יד 24, 27; יז 13; יט 1; כג 11; כו 4; כז 4; לא 3; לג 3, 13; מ 12, 22, 24, 26, 28; מג 13, 16, 17; מד 27; מו 10, 11; מח 13; נ 2, 3; נא 12, 17; נב 10; נט 1; ס 16; סג 12; ירמ׳ ה 22; י 6, 12, 13; כ 11; כז 5; לב 17, 27; נ 44; נא 15; יואל ב 11; ד 16; עמוס א 2; ד 13; ט 5, 6; מיכה א 3, 4; נחום א 3-6; חבק׳ ג 6, 9-11, 15; זכר׳ ט 14; תהל׳ ב 4, 5; יח; כא 14; כט 3-9; לג 9; מו 7; סב 12; סה 7, 8; סו 3, 7; סח 34-36; עד 13, 15; עו 7, 8; עז 15, 17, 19; עח 12-16, 26, 43-51; עט 11; פט 9, 10, 14; צ 3; צג 1, 4; צז 3-5; קד 7, 9, 29, 30, 32; קה; קו 8; קז 25, 29; קיא 6; קיד 3-8; קטו 3; קיח 16; קלה 6, 8-12; קלו 10-22; קמד 5; קמה 6, 16; קמז 5, 16, 18; קמח 5, 8; משלי כא 30; ל 4; איוב ה 9; ט 4-7, 10, 12, 13, 19; י 7; יא 10; יב 14-16; יד 20; כג 13, 14; כו 11, 12, 14; לד 14, 15; לו 5, 22, 27-33; לז 1-23; לח 8, 11, 37; מ 9; מא 10, 11; מב 2; דנ׳ ב 20; ג 17; ד 35; ו 27; עזרא ח 22; נחמ׳ א 10; דהי״א כט 11, 12; דהי״ב יד 12; טז 9; כ 6; כה 8, 9; מתי ג 9; ו 13; י 28; יט 26; כב 29; מרק׳ י 27; יד 36; לוקס א 37, 49, 51; יא 20; יח 27; רומ׳ א 20; ד 21; קור״א ו 14; קור״ב יג 4; אפס׳ א 19, 20; ג 20, 21; עבר׳ א 3; יב 26, 29; יעקב ד 12; כיפ״א א 5; התג׳ ד 11; ה 13; יא 17; יט 1, 6

נוכחותו:

ברא׳ טז 13; כח 16; שמות כ 24; דבר׳ ד 34-36, 39; יהושע ב 11; מל״א ח 27; ישע׳ נז 15; סו 1; ירמ׳ כג 23, 24; לב 18, 19; יונה א 3, 4; תהל׳ קלט 3, 5, 7-10; דהי״ב ב 7; מה״ש ז 48, 49; יז 24, 27, 28; קור״א יב 6; אפס׳ א 23

שומר:

ברא׳ יד 20; כח 15; לא 3, 13; מח 15, 16; מט 24, 25; שמות ג 17; ו 6, 7; ח 18, 19; ט 26; יא 7; יב 13, 17, 23; יג 21, 22; יד 29, 30; טו 2, 13, 16, 17; טז 15; יט 4; כג 20-31; לד 24; במד׳ י 33; כג 23; דבר׳ א 30, 31; ז 21, 22; ט 3; יא 25; כג 15; ל 4, 20; לא 3; לב 10; לג 12, 25-29; יהושע כג 10; שמ״א ב 6, 9; ט 16; שמ״ב כב 28; מל״ב כ 6; ישע׳ ד 5, 6; י 27; יד 3; כו 7; כז 3; ל 21, 26; לא 4, 5, 9; לב 2, 18; לג 16, 20; לה 9; לז 32, 35; מ 11, 29, 31; מב 13, 16; מג 2; מה 2, 4; מו 3, 4; מח 17; מט 9, 10, 17, 25; נא 9, 10, 22; נב 12; נד 14, 15, 17; נז 14; נח 11; נט 19; סג 9; ירמ׳ ב 3, 6, 20; ג 4; יא 4; ל 7, 11, 17; לא 9, 10, 28; יחז׳ ט 4, 6; יא 16; לד 11-16, 22, 31; הושע ב 18; יג 10; יואל ב 18; עמוס ה 8, 9; ט 9; מיכה ב 13; נחום א 12; צפנ׳ ג 13, 15, 17, 19, 20; זכר׳ ב 9, 12; ד 6, 7, 10; ט 8, 14-16; יב 8; תהל׳ א 6; ג 3; ט 9; י 17, 18; יב 7; יד 5, 6; יז 7; יח 17, 27; יט 14; כה 8, 9, 12; לא 20, 23; לב 6, 8; לד 14, 17, 19-22; לז 17, 23, 24, 28, 32, 33; מא 1-3; מו 1, 5, 7; מח 3; נ 15; סא 4, 7; סח 7, 23; עב 14; עג 23; פ 2; פד 12; פז 5; צא 1-16; צד 13; צז 10; קב 19, 20; קג 2-5; קז 9, 10; קיב 4; קטו 10; קטז 6; קיח 13; קכא 3-8; קכד 1-8; קכה 1-3; קכז 1; קמה 14, 19, 20; קמו 7, 8; קמז 2, 3; משלי ב 7, 8; ג 6, 23, 24; י 3, 30; יא 8; יב 3, 13, 21; יד 26; טו 19; טז 9, 33; יט 23; כ 22, 24; כא 31; כב 12; כד 16; איוב א 10; ד 7; ה 11, 18-24; י 12; יא 18, 19; כב 25; כז 3, 4; לג 18; לו 7, 16; דנ׳ ג 27, 28; יב 1; עזרא ח 22, 23; נחמ׳ ט 6; דהי״ב טז 9; כ 15, 17; מתי ד 6; י 29-31; כד 22, 31; מרק׳ יג 20; לוקס יב 6, 7; יח 7, 8; כא 18; מה״ש יז 28; רומ׳ ח 28; קור״א י 13; תסל״ב ג 3; עבר׳ א 14; יעקב ד 15; כיפ״א ג 12, 13; כיפ״ב ב 9; התג׳ ג 10; ז 3; יב 6

שמירתו, דוגמאות:

נח אומשפחתו בזמן המבול:

ברא׳ ו 8, 13-21; 7; ח 1, 15, 16

אברם ושרי במצרים:

ברא׳ יב 17

אברהם ושרה בגרר:

ברא׳ כ 3

לוט במהפכת סדום:

ברא׳ יט

הגר כשאברהם גירש אותה:

ברא׳ כא 17, 19

יעקב כשברח מלבן:

ברא׳ לא 24, 29

יעקב כשפגש את עשו:

ברא׳ לג 3-10

יעקב כשהלך לארץ כהען:

ברא׳ לה 5

יוסף במצרים:

ברא׳ לט 2, 21

משה אחרי לידתו:

שמות ב 1-10

בני ישראל כשהוציא אותם מעבדות:

שמות א 9-12; ב 23-25; ג 7-9

בני ישראל כשלא פגעה המכת ערוב בארץ גושן:

שמות ח 18

חיות ישראל במכת דבר:

שמות ט 4-7

בני ישראל במכת חושך:

שמות י 21-23

בני ישראל במכת בכורות:

שמות יב 13, 23

בני ישראל שכהוציא אותם ממצרים:

שמות יג 3, 17-22; יד; יט 4; ויק׳ כו 13

בני ישראל במדבר:

שמות מ 36-38; במד׳ ט 17-23; י 33; כב 12; כג 8; דבר׳ ב 31; כג 5

בנצחונות על עמי כנען:

יהושע ו–יא; כד 11-13

עתניאל:

שפט׳ ג 9-11

אהוד:

שפט׳ ג 15-30

שמגר:

שפט׳ ג 31

דבורה:

שפט׳ ד 5

גדעון:

שפט׳ ח 1-23

יפתח:

שפט׳ יא 29-40

בזכות תפילות שמואל:

שמ״א ז 5-10

בידי דוד:

שמ״א יז 45-49

אחאב:

מל״א כ

כשהושיע אותם מארם:

שמ״ב ז

בידי ירבעם בן יואש:

מל״ב יד 26, 27

אביה:

דהי״ב יג 4-18

ממלך ארם:

מל״ב יג 2-5

הושיע את ממלכת יהודה מהתקפת מצרים:

דהי״ב יב 2-12

מצבא אתיופיה:

דהי״ב יד 12-15

נתן להם שלום עם עמים אחרים:

דהי״ב יז

הושיע אותם מצבא אשור:

מל״ב יט

את דוד:

שמ״ב ז; דהי״א יא 13, 14

חזקיהו:

מל״ב יט; איוב א 9-12; ב 6

ירמיהו וברוך:

ירמ׳ לו 26

דניאל ושלושת חבריו:

דנ׳ ב 18-23; ג 27; ו

יונה:

יונה ב 1

חכמי המזרח:

מתי ב 12

ישוע והוריו:

מתי ב 13, 19-22

כיפא:

מה״ש יב 3-17

שאול ושילא:

מה״ש טז 26-39

שאול:

מה״ש כז 24; כח 5, 6 עם מרק׳ טז 18 ; ; ;

השגחתו, דאגתו לשלו:

ברא׳ א 29, 30; ב 16; ח 22; ט 1-3; כב 14, 17; כו 4, 5; כח 20, 21; מט 11, 12, 20, 24, 25; שמות טו 26; כג 22, 25, 26; לד 24; ויק׳ כה 18-22; כו 4-6, 10; במד׳ י 29; דבר׳ א 10; ב 7; ד 4, 40; ה 29, 33; ו 2-25; ז 13-24; ח 3, 4, 18; י 18; יא 7, 8, 12-15; יב 7, 28; יג 18, 19; טו 4-6; כו 19; כח 2-13; כט 4, 8; ל 15-20; לב 11-14, 47; יהושע א 8; שמ״א ב 7, 8; יד 6; שמ״ב ז 8, 9; מל״א ב 3, 4; ט 4, 5; ישע׳ א 19; כה 4; ל 23-26; לג 16; מג 20; מו 3, 4; מח 17, 21; נא 2; נה 10; סא 9; סב 9; סה 13, 23; ירמ׳ ה 24; י 13; יד 22; כב 15; כז 6; ל 19; לא 35; לג 11; נא 16; יחז׳ לו 9-11, 28-38; הושע ב 8, 21, 22; יא 3; יואל ב 18-26; עמוס ד 7-12; ט 13; יונה ד 6; חגי ב 19; זכר׳ ג 7; ח 12; ט 17; י 1; מלא׳ ג 10-12; תהל׳ כא 4-6; כג 1-6; לג 12, 15; לד 8, 10, 11; לו 7, 8; לז 3, 19, 22, 25, 34; מ 6; מד 2-4; סה 10-14; סז 7; סח 7, 10, 11; סט 36, 37; עא 6, 7, 15; עב 16; עח 52-55; פא 14-17; פה 13; פז 5; ק 3; קג 3-5; קד 10-19, 24-30; קה 14-45; קז 1-43; קיא 5; קיג 6-9; קטו 16; קטז 1-15; קיח 5, 6, 13, 14; קכב 9; קכז 1-5; קכח 2-6; קלה 6-12; קלו 5-25; קמד 12-15; קמה 15, 16; קמו 7-9; קמז 8, 9, 13, 14; משלי ב 21; ג 1, 2; י 22, 27; יא 10, 11, 31; יג 25; יד 11, 19, 34; טו 6; טז 7, 9; כח 10; איוב ה 6-11, 24-26; ח 6, 7, 20, 21; יא 17-19; יב 23; כב 18, 24, 25, 28; כט 5, 19, 20; לג 14-30; לו 11; לז 6-24; לח 25-27, 41; לט 5, 6; רות א 6; קהלת ב 24, 26; ג 13; ה 18; דנ׳ ה 18; ו 21-22; עזרא ח 22; נחמ׳ ט 25; דהי״א יז 7, 8; כב 9, 13; כח 8; כט 12, 14, 16; דהי״ב א 12; ז 17, 18; כ 3-30; ל 9; לא 10; מתי ה 5, 45; ו 26, 30-33; י 29-31; לוקס יב 6, 7, 24-28; כב 35; יוח׳ ו 31; מה״ש יד 17; קור״א ב 9; טז 2; קור״ב ט 8-10

הושיע את נח:

ברא׳ ז 1

קרא לאברם:

ברא׳ יב 1

הגן על אברהם, שרה ואבימלך:

ברא׳ כ 3-6

הציל את לוט:

ברא׳ יט

דאג ליצרח:

ברא׳ כו 2, 3

בשליחות יוסף:

ברא׳ לט 2, 3, 23; מה 7, 8; נ 20; תהל׳ קה 17-22

מזהיר את פרעה מפני הרעב:

ברא׳ מא

מושיע את בני ישראל:

שמות ג 8; יא 3; יג 18; מה״ש ז 34-36

עמוד ענן:

שמות יג 21; יד 19, 20

קורע את ים סוף:

שמות יד 21

מעכב את פרעה ומשמידו:

שמות יד 25-30

ממתיק את מי מרה:

שמות טו 25

מספק מן ובשר:

שמות טז 13-15; במד׳ יא 31, 32

מספק מים במריבה:

במד׳ כ 7-11; נחמ׳ ט 10-25

מגן על בתי העולים בשלושת הרגלים:

שמות לד 24

בכיבוש כנען:

תהל׳ מד 3, 4

הציל את צבא דוד:

שמ״ב ה 23-25

במרד עשרת השבטים:

מל״א יב 15, 24; דהי״ב י 15

לוחם את מלחמות ישראל:

דהי״ב יג 12, 18; יד 9-14; טז 9; כ 15, 17, 22, 23; לב 21, 22

מחדש את מלכות מנשה אחרי שהנ״ל חוזר בתשובה:

דהי״ב לג 12, 13

דואג לאליהו ולאלמנה:

מל״א יז; יט 1-8

מצליח את חזקיהו:

מל״ב יח 6, 7; דהי״ב לב 29

מצליח את אסא:

דהי״ב יד 7, 8

מצליח את יהושפט:

דהי״ב יז 3, 5; כ 30

מצליח את עוזיהו:

דהי״ב כו 5-15

מצליח את יותם:

דהי״ב כז 6

מצליח את איוב:

איוב א 10; מב 10, 12

מצליח את דניאל:

דנ׳ א 9

שינה את לב מלך אשור לטובת ישראל:

עזרא ו 22

הציל את ירמיהו:

איכה ג 52-58 עם ירמ׳ לח 6-13

בשיבת ציון:

עזרא א 1; דהי״ב לו 22, 23

בניית חומות ירושלים:

נחמ׳ ו 16

מזהיר את יוסף בחלומות:

מתי א 20; ב 13, 19, 20

מזהיר את חכמי המזרח:

מתי ב 12, 13

ריפא את אפפרודיטוס:

פיל׳ ב 27

בשליחת יוחנן לאי פטמוס:

התג׳ א 9 ;

השגחתו, מביא טוב מרע:

ברא׳ מה 5-7; נ 20; שמות יד 4; במד׳ כב 12-18; כג 1-30; כד 10-13; דבר׳ ב 30; כג 5, 6; יהושע יא 20; שפט׳ ט 23, 24; שמ״א ב 6-9; שמ״ב יז 14; מל״א יא 14-40; יב 15; ישע׳ ח 9, 10; י 5-7; יג 3-5; מא 2, 4; מג 14; מד 28; מה 1-6, 13; מח 14, 15; נד 16, 17; ירמ׳ נא 20, 21; נב 3; יחז׳ כא 31, 32; כט 19, 20; תהל׳ יז 13, 14; לג 10; עה 7; עו 11; קה 17; קכז 1, 2; משלי יג 22; יד 19; טז 7, 33; יט 21; כא 1, 18; כח 8; איוב ה 12; קהלת ב 26; ג 1, 10; אסתר ו 1-12; ז 10; ט 1, 25; דנ׳ יא 27; עזרא א 1; ה 5; ו 22; נחמ׳ ו 16; דהי״א ה 26; דהי״ב י 15; לו 22, 23; מה״ש ג 17, 18; ה 38, 39; ז 9, 10; רומ׳ א 10; ח 28; קור״א ד 19; טז 7; פיל׳ א 12, 19; פילמ׳ א 15; יעקב ד 15; התג׳ יז 17

השגחתו, קשה להבנה:

ירמ׳ יב 1, 2; נ 7; מיכה ד 12; חבק׳ א 2, 3, 11, 13, 14; מלא׳ ג 14, 15; תהל׳ י 5; עג 2-5, 12-17; פט 48; משלי כח 5; איוב י 15; יב 6; כא 7; כד 1-12; לג 13; קהלת ז 15; ח 12-17; ט 2, 11; דנ׳ יב 10

נסיונות אליהו:

מל״א יט

נסיונות איוב:

איוב ג 19-23 עם א; ב

בני ישראל:

שמות ה 20-23

צידקתו:

שפט׳ ה 11; ישע׳ מא 10; נא 8; נו 1; ירמ׳ ד 2; ט 23; יב 1; הושע יד 10; מיכה ז 9; תהל׳ ה 8; ז 9; מח 11; נ 6; עא 15, 19; עב 1; פח 13; פט 17; צז 2; קיא 3; קיב 4; קטז 5; קיט 40, 137, 142, 144, 172; קמג 1; קמה 7, 17; עזרא ט 15; איוב לו 3; איכה ג 34, 36; דנ׳ ט 7; מתי ו 33; יוח׳ יז 25; מה״ש יז 31; רומ׳ א 17; ג 4-6, 21, 22; ט 14; י 3, 4; טימ״ב ד 8; כיפ״א ב 23; כיפ״ב א 1; יוח״א ב 1; התג׳ טז 5 ;

מושיע:

ברא׳ מח 16; שמות טו 2; דבר׳ לב 15, 31, 39; לג 25-29; שמ״א ב 2; ישע׳ יב 2; כה 4, 9; כו 1; לג 22; לה 4; מא 14; מג 3, 11, 12, 14; מד 6, 22-24; מה 15, 17, 21, 22; מו 12, 13; מז 4; מח 17; מט 25; נ 2; נב 3, 9, 10; נט 1; ס 16; סג 8, 16; ירמ׳ ג 23; ח 22; יד 8; ל 17; לג 6; נ 34; יחז׳ לז 23; הושע א 7; יג 4, 9; יואל ד 16; יונה ב 10; זכר׳ ט 11, 12, 16; תהל׳ ג 9; יח 31, 32; יט 15; כה 5; כז 1; כח 8; לא 6; לג 18, 19; לד 23; לו 10; לז 39, 40; נ 23; סב 2, 3, 7, 8; סה 6; סח 20, 21; עא 16; עד 12; עו 9, 10; פה 10; פח 2; צו 2; צח 2, 3; קיא 9; קיח 14, 21, 27; קכא 7; קלג 3; קמה 9; קמט 4; איוב לג 24, 27-29; לוקס א 68; יוח׳ ג 16, 17; ו 39; רומ׳ א 16; ו 23; ח 30-32; קור״א א 18; קור״ב ה 18; אפס׳ א 3, 5; תסל״א ה 9; תסל״ב ב 16, 17; טימ״א ב 3, 4; ד 10; טימ״ב א 9; טיט׳ א 2, 3; ב 10, 11; ג 4, 5; כיפ״א א 5; יוח״א ד 9, 10; ה 11; התג׳ ז 10; יט 1

ריבון:

ברא׳ יד 18-20, 22; כד 3; שמות ח 18; ט 29; טו 18; יח 11; יט 5; במד׳ כז 16; דבר׳ ב 19; ד 39; י 14, 17; לב 8, 39, 41-43; יהושע ב 11; ג 11; שמ״א ב 6-8; מל״ב יט 15; ישע׳ כד 23; לג 22; לז 16; מ 22, 23; מג 15; מד 6; מה 7, 23; נב 7; נד 5; ירמ׳ י 10; יח 1-23; כז 5-7; לב 27, 28; יחז׳ טז 50; יז 24; יח 4; מיכה ד 7, 13; חגי ב 8; מלא׳ א 14; תהל׳ י 16; כב 29, 30; כד 1, 10; כט 10; מד 5; מז 3, 4, 8, 9; נ 10-12; נט 14; סה 6; סו 7; סז 5; עד 12; עה 7, 8; עו 12, 13; פב 1, 8; פג 19; פט 12, 19; צג 1, 2; צה 3-5; צו 10; צז 1, 2, 5, 9; צח 6; צט 1; קג 19; קה 7; קיג 4; קטו 3, 16; קלה 5, 6; קלו 2, 3; קמה 11-13; קמו 10; איוב ט 12; יב 9, 10, 16, 17; כה 2; לג 13; לד 13, 24, 33; לו 1-33; מא 11; איכה ג 37, 38; ה 19; קהלת ט 1; דנ׳ ב 20, 21, 47; ד 3, 17, 25, 34, 35, 37; ה 18, 26-28; ו 26; נחמ׳ ט 6; דהי״א כט 11, 12; דהי״ב כ 6; מתי ו 10, 13; יא 25; כ 15; לוקס א 53; י 21; יוח׳ י 29; יט 11; מה״ש יז 24-26; רומ׳ ט 19; יד 11; קור״א י 26; אפס׳ ד 6; טימ״א ו 15, 16; עבר׳ א 3; יעקב ד 12; התג׳ א 6; ד 11; יא 4, 13, 17; יט 6

רוח:

יוח׳ ד 24; מה״ש יז 29; קור״ב ג 18

אמת:

במד׳ כג 19; דבר׳ לב 4; שמ״א טו 29; ישע׳ כה 1; סה 6; ירמ׳ י 10; תהל׳ כה 10; לא 6; לג 4; מ 11; מג 3; נז 4; עא 22; פו 11, 15; פט 15; צא 4; ק 5; קח 5; קיז 2; קלב 11; קלח 2; קמו 6; דנ׳ ד 34; ט 13; יוח׳ ח 26; יז 17, 19; רומ׳ ג 4, 7; טיט׳ א 2; התג׳ ו 10; טו 3 ; ; ; ; ; ; ; ; ;

אחדותו:

דבר׳ ו 4; מל״א ח 60; כ 28; ישע׳ מב 8; מרק׳ יב 29, 32; יוח׳ יז 3; קור״א ח 4, 6; גלט׳ ג 20; טימ״א ב 5; יעקב ב 19

לא ניתן לחקורו:

ברא׳ לב 30; דבר׳ כט 28; שפט׳ יג 18; מל״א ח 12, 27; ישע׳ מ 28; מה 15; נה 8, 9; ירמ׳ כג 24; נחום א 3; תהל׳ עז 20; צב 6; צז 2; קלט 6; קמה 3; משלי כה 2; ל 4; איוב ה 8, 9; ט 10; יא 7-9; כו 9, 14; לו 26; לז 5, 23; קהלת ג 11; ז 24; יא 5; דהי״ב ב 7; ו 1, 18; מתי יא 27; רומ׳ יא 33, 34; קור״א ב 10, 11, 16; אפס׳ ג 8

חכמתו:

ישע׳ לא 2; ירמ׳ י 7, 12; נא 15; תהל׳ קד 24; קלו 5; קמז 5; משלי ג 19, 20; ח 12, 22, 27-31; איוב ט 4; יב 13, 16; דנ׳ ב 20-22, 28; עזרא ז 25; רומ׳ טז 27; קור״א א 24, 25; אפס׳ א 8; ג 10; טימ״א א 17; יהודה א 25; התג׳ ז 12 ;

מעשיו:

ברא׳ א 10, 18, 21, 25; דבר׳ לב 4; ירמ׳ י 12; תהל׳ כו 7; לג 4; מ 6; סו 3; עה 1; פו 8; צב 5, 6; קיא 2, 4, 6; קיח 17; קלו 1-26; קלט 14; קהלת ג 11, 14 ;

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖יתaGen.1.1NAפרשת בראשית: ברא' א 1 – ו 8; הפטרה: ישע' מב 5 – מב 10 בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑יםbGen.1.1אֱלֹהִיםאלוה ברבים, ובא ברבים מאחר שאלוהים אחד הוא, אך אחדות מורכבת, ומסיבה זו באים הפעלים והתארים המתייחסים אליו בדרך כלל ביחיד אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥הaGen.1.2הָיְתָהאולי גם במשמעות "נהייתה" א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּbGen.1.2תֹהוּ וָבֹהוּשממה וריקנות חסרת צורה, ערבוביה וחוסר סדר ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹםcGen.1.2תְהוֹםים קדמוני ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶתdGen.1.2מְרַחֶפֶתמעופפת, שורה עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹרaGen.1.3אוֹרשמקורו באלוהים ולא בגרמי השמים׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣לaGen.1.4יַּבְדֵּלהפריד אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַaGen.1.6רָקִיעַמעין משטח או תווך שקוף בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּaGen.1.9יִקָּווּייאספו הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִםaGen.1.10מִקְוֵה הַמַּיִםמקום שאליו נקוו המים ונאספו, ים או אגם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤אaGen.1.11תַּדְשֵׁאתצמיח הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁאbGen.1.11דֶּשֶׁאשם כולל לצמחייה עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַעcGen.1.11מַזְרִיעַ זֶרַעעושה זרע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹdGen.1.11לְמִינוֹעל כל סוגיו אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙aGen.1.14מְאֹרֹתמקורות אור ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙bGen.1.14לְאֹתֹתלסימנים ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽיםcGen.1.14לְיָמִים וְשָׁנִיםלחישוב הימים והשנים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑יםaGen.1.16הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִיםהשמש והירח אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹםbGen.1.16לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹםלהאיר ולשלוט בשעות האור וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָהcGen.1.16לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָהלהאיר ולשלוט בשעות חושך וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ןaGen.1.17יִּתֵּןשׂם אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּaGen.1.20יִשְׁרְצוּיפיקו, יעשו שרצים רבים, שהם בעלי חיים קטנים הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙bGen.1.20וְעוֹףבעלי כנף יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 aGen.1.21הַתַּנִּינִםחיה קדמונית, דמוי נחש הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣הbGen.1.21הָרֹמֶשֶׂתזוחלת ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּbGen.1.22וּרְבוּהתרבוaGen.1.22פְּרוּ וּרְבוּעשו פרי, צאצאים לרוב וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶבcGen.1.22יִרֶביתרבה בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץaGen.1.24וְחַיְתוֹ־אֶרֶץחיית הארץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂaGen.1.25רֶמֶשׂחרקים וזוחלים הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥הaGen.1.26נַעֲשֶׂה"נעשה" ולא "אעשה" כדי להדגיש שהעשייה נעשית על ידי ההוויות האלוהיות השונות המרכיבות את האלוהים האחד אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּbGen.1.26בְּצַלְמֵנוּבצורתנו ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּdGen.1.26כִּדְמוּתֵנוּדומה לנוcGen.1.26נַעֲשֶׂה... כִּדְמוּתֵנוּ[נב"מ 15] ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩eGen.1.26וְיִרְדּוּישלטו בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָaGen.1.28וְכִבְשֻׁהָהכניעו אותה ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ