קהילת אלוהים

בתנ״ך נקראת קהל, עדה

קהילה:

דבר׳ לג 4; נחמ׳ ה 7

נקראת חצר:

ישע׳ א 12; סב 9; זכר׳ ג 7; תהל׳ סה 5; פד 3, 11; צב 14; צו 8; ק 4; קטז 19

בית אלוהים:

ברא׳ כח 17, 22; יהושע ט 23; שפט׳ יח 31; כ 18, 26; כא 2; ישע׳ ב 3; הושע ט 8; יואל א 16; מיכה ד 2; זכר׳ ז 2; תהל׳ מב 5; נב 10; נה 15; פד 11; קהלת ד 17; עזרא ה 8, 15; ז 20, 23; נחמ׳ ו 10; יא 11; יג 11; דהי״א ט 11; כד 5; דהי״ב ה 14; כב 12; כד 13; לג 7; לו 19; מתי יב 4; טימ״א ג 15; עבר׳ י 21; כיפ״א ד 17

בית ה׳:

שמות כג 19; לד 26; דבר׳ כג 19; יהושע ו 24; שפט׳ יט 18; שמ״א א 7, 24; שמ״ב יב 20; מל״א ג 1; ו 37; ז 40; ח 10, 63; י 5; מל״ב יא 3, 4, 15, 18, 19; יב 5, 10, 11, 14, 17; טז 18; כ 8; כג 2, 7, 11; כה 9; ישע׳ ב 2; לז 14; ירמ׳ יז 26; כ 1, 2; כו 2, 7; כח 1, 5; כט 26; לה 2; לו 5, 6; לח 14; מא 5; נא 51; יחז׳ מד 4; חגי א 2; זכר׳ ח 9; תהל׳ כג 6; כז 4; צב 13; קטז 19; קיח 26; קכב 1, 9; קלד 1; איכה ב 7; עזרא ז 27; דהי״א ו 16; כב 1, 11, 14; כג 4; כו 12; דהי״ב ח 16; כו 21; כט 5, 15; לג 15; לד 15; לו 14

מקדש:

שמות כה 8; ויק׳ יט 30; כא 12; במד׳ ג 28; ד 12; ז 9; ח 19; י 21; יח 1, 5; יט 20; ישע׳ טז 12; סג 18; יחז׳ ה 11; מב 20; מד 5, 27; מה 3; מח 8, 21; תהל׳ כ 3; כח 2; סג 3; סח 25; עג 17; עד 3, 7; עז 14; עח 69; קנ 1; איכה ב 7, 20; ד 1; דנ׳ ח 11, 13, 14; ט 17, 26; יא 31; נחמ׳ י 40; דהי״א ט 29; כב 19; כד 5; כח 10; דהי״ב כ 8; כו 18; כט 21; ל 8, 19; עבר׳ ח 2; ט 1, 2

בית תפילה:

ישע׳ נו 7; מתי כא 13

משכן:

שמות כו 1; ויק׳ כו 11; יהושע כב 19; תהל׳ טו 1; סא 5; עו 3; עבר׳ ח 2, 5; ט 2, 11; התג׳ יג 6; כא 3

היכל:

שמ״א א 9; ג 3; מל״ב יא 10, 13; ישע׳ ו 1; מלא׳ ג 1; תהל׳ ה 7; יא 4; כז 4; כט 9; מח 10; סח 30; עזרא ד 1; מתי ד 5; כג 16; לוקס יח 10; כד 53

ציון:

ישע׳ לה 10; ירמ׳ לא 6; נ 5; יואל ב 1, 15; תהל׳ ט 11; מח 12; עד 2; קלב 13; קלז 1

קודש:

שמות כח 29; לח 24; ויק׳ ו 9; י 17; יד 13; טז 2-24; יהושע ה 15; מל״א ח 8; ישע׳ נז 15; יחז׳ מא 4; מב 13; מה 4; תהל׳ כד 3; מו 4; סח 18; קהלת ח 10; עזרא ט 8; דהי״א כג 32; דהי״ב כט 5; ל 27; לה 5; מתי כד 15; מה״ש ו 13; כא 28; עבר׳ ט 12, 25

היכל קודש:

יונה ב 5, 8; מיכה א 2; חבק׳ ב 20; תהל׳ ה 7; יא 4; סה 5; עט 1; קלח 2; אפס׳ ב 21; ג 17

בית אבי:

יוח׳ ב 16; יד 2

מבחר של תת-נושים:

נקרא גם:

אחות המשיח:

שה״ש ד 12; ה 2

אשת השה:

התג׳ יט 7-9; כא 9

בית אלוהים:

אפס׳ ב 19; טימ״א ג 15; עבר׳ י 21

בית המשיח:

עבר׳ ג 6

בית יעקב:

ישע׳ ב 3

בית רוחני:

כיפ״א ב 5

בנין אלוהים:

קור״א ג 9

בת מלך:

תהל׳ מה 14

גוף המשיח:

אפס׳ א 22, 23; קול׳ א 24

היכל אלוהים:

קור״א ג 16, 17; קור״ב ו 16

הר בית ה׳:

ישע׳ ב 2

הר הקודש:

זכר׳ ח 3; תהל׳ ב 6; טו 1

הר ציון:

עבר׳ יב 22

חלק ה׳:

דבר׳ לב 9

חלק נחלת ה׳:

דבר׳ לב 9

חלקת חמדת ה׳:

ירמ׳ יב 10

יונה:

שה״ש ב 14; ה 2

ירושלים החדשה:

התג׳ כא 2

ירושלים של מעלה:

גלט׳ ד 26; עבר׳ יב 22

ישראל של אלוהים:

גלט׳ ו 16

כלת המשיח:

שה״ש ד 12; ה 1; התג׳ כא 9

כלת השה:

אפס׳ ה 22-32; התג׳ כב 17

כרם:

ירמ׳ יב 10; מתי כא 41

מטע אלוהים:

ישע׳ ס 21

מלכות אלוהים:

תהל׳ מה 7; קג 19; קמה 11-13; מתי ו 10, 33; טז 28; יב 28; יט 24; כא 31; לוקס א 33; כג 42; יוח׳ יח 36

מלכות השמיים:

מתי ג 2; ד 17; י 7; ה 3, 10, 19, 20

מנורת זהב:

התג׳ א 20

מקום כיסא אלוהים:

יחז׳ מג 7

משכן אלוהים:

אפס׳ ב 22

משפחה בשמיים ובראץ:

אפס׳ ג 15

נחלת אלוהים:

ישע׳ יט 25; יואל ד 2; תהל׳ כח 9; כיפ״א ה 3

סוֹד יְשָׁרִים:

תהל׳ קיא 1

סוֹד־קְדֹשִׁים:

תהל׳ פט 8

עוזו ותפארתו של אלוהים:

תהל׳ עח 61

עיר אלוהים חיים:

עבר׳ יב 22

עיר דרושה ולא נעזבה:

ישע׳ סב 12

עיר הקודש:

התג׳ כא 2

עמוד האמת ויסודה:

טימ״א ג 15

עניי ה׳:

תהל׳ עד 19

צאן אלוהים:

יחז׳ לד 15; כיפ״א ה 2

צאן המשיח:

יוח׳ י 16

קהילת אלוהים חיים:

טימ״א ג 15

קהילת אלוהים:

מה״ש כ 28

קהילת הבכורים:

עבר׳ יב 23

קהל חסידים:

תהל׳ קמט 1

קודש ה׳:

תהל׳ קיד 2

שדה אלוהים:

קור״א ג 9

אהבת המשיח עבור:

יוח׳ י 8, 11, 12; אפס׳ ה 25-32; התג׳ ג 9

אהובת המאמינים:

תהל׳ פז 7; קלז 5; קור״א יב 25; תסל״א ד 9

מתפללים עבורה:

ישע׳ סב 6; תהל׳ קכב 6

יקרה לאוהים:

ישע׳ מג 4

אלוהים מחסה לה:

תהל׳ מו 2, 3, 6

מלח ואור העולם:

מתי ה 13

לוחמנית:

שה״ש ו 10; פיל׳ ב 25; טימ״ב ב 3; ד 7; פילמ׳ א 2

אלוהים מגן עליה:

ישע׳ ד 5; מט 25; תהל׳ פט 19; מתי טז 18

אלוהים מספק לה משרתים:

ירמ׳ ג 15; אפס׳ ד 11, 12

מפוארת:

תהל׳ מה 14; אפס׳ ה 27

לבושה במעשי צדקה:

התג׳ יט 8

האדון מוסיף אליה עוד מאמינים:

מה״ש ב 47; ה 14; יא 24

אחדות:

רומ׳ יב 5; קור״א י 17; יב 12; גלט׳ ג 28; אפס׳ ד 4

זכויות:

תהל׳ לו 9; פז 5

אין להזניח את התחברותה:

עבר׳ י 25

התחברותה מתוקה:

תהל׳ קלג; יוח׳ יג 34; מה״ש ד 32; פיל׳ א 4; ב 1; יוח״א ג; ד

אסור ליצור או להשתתף בפילוגים בה:

רומ׳ טז 17; קור״א א 10; ג 3

כולם הוטבלו לגוף אחד:

קור״א יב 13

על המשרתים לרעות את הצאן:

מה״ש כ 28

דבר אלוהים בונה אותה:

רומ׳ יב 6; קור״א יד 4, 13; אפס׳ ד 15, 16; קול׳ ג 16

נרדפת ע״י רשעים:

מה״ש ח 1-3; תסל״א ב 14, 15

אין לבוז לה:

קור״א יא 22

המשחית אותה אלוהים ישחית אותו:

קור״א ג 17

נבואות שהיא תתרחב:

ישע׳ ב 2; יחז׳ יז 2; דנ׳ ב 34, 35 ; ;

מקומות לא ממוינים:

דבר׳ לב 9; ישע׳ א 8, 27; ב 3; ד 2-6; יב 6; יד 32; כד 23; כז 2, 3; כח 5, 16; לא 4, 5; לג 5, 14, 20-24; לה 1-10; מ 9-11; מג 1-7, 21, 25; מד 23; מט 14-17; נב 1, 2, 7-12; נט 20; ס 1-6, 19-21; סא 1-3; סב 1, 3, 11, 12; סו 8, 18; ירמ׳ ג 14, 15; יב 10; יג 11; לא 6, 7, 12, 23; לג 9; מג 7; יואל ב 1, 15-17; זכר׳ ח 3; תהל׳ ב 6; ט 11, 14; יד 7; כ 3; מו 5, 6; מח 2, 3, 12-14; נ 2; נא 20; נג 7; סה 2; סט 36, 37; עד 2; פד 2-11; פז 1-6; צט 2; קב 14, 15, 17, 20-22; קי 2; קיא 1; קיד 2; קכה 1; קכו 1, 2; קכט 5; קלב 13-16; קלג 1-3; קלד 1-3; קלז 1-6; קמט 2; מתי יג 24; טז 18; מה״ש ז 38; כ 28; קור״א ג 9; יב 28; טו 9; קור״ב ח 1; אפס׳ א 22, 23; ב 21, 22; ג 15, 21; ה 23-27, 29; קול׳ א 24; טימ״א ג 14, 15; עבר׳ ג 6; יב 22, 23; כיפ״א ב 5; התג׳ א 20; כא 2, 11, 23

חזרה לסורה:

סרה מהדרך:

BACKSLIDDEN ישע׳ א 2-27; יז 9-11; מג 22-28; ירמ׳ ב 5-34; ג 1-25; ח 5-22; ח 23–ט 2; י 19-22; יח 11-17; נ 4-7; יחז׳ ב 3-5; ה 5-17; טז 23; הושע ב; ד; ו; יואל ב; עמוס ו; תהל׳ יב 1; פ 2-20; מתי כא 33-46; מרק׳ יב 1-12; לוקס יג 6-9; התג׳ ב 1-6, 12-25; ג 1-4, 14-20

משיח, ראש הקהילה:

ישע׳ לג 22; נה 4; מתי יב 6, 8; כא 42, 43; כג 8, 10; תהל׳ קיח 22, 23; מרק׳ ב 28; יב 10; לוקס ו 5; כ 17, 18; יוח׳ יג 13; טו 1-8; מה״ש ב 36; רומ׳ ח 29; ט 5; קור״א ג 11; יא 3; יב 5; אפס׳ א 10, 22, 23; ב 20-22; ד 15; ה 23-32; קול׳ א 13, 18; ב 10, 19; ג 11; עבר׳ ג 3, 6; כיפ״א ב 7; התג׳ א 13; ב 1, 9, 12, 13, 18, 19; ג 1, 7; ה 6; כא 22, 23; כב 16

משיחית, נוסדה ע״י אלוהים:

מתי טז 15-18; אפס׳ ב 20-22; תסל״א א 1; תסל״ב א 1; טימ״א ג 15

שחיתות בה:

הושע ד 9; מיכה ג 1-4, 9, 11; מתי כא 33-41, 45; כג 2-7, 13-33; כו 14-16, 59-68; מרק׳ יב 1-12; יד 10, 11; לוקס כב 3-6

הצהרות:

מה״ש טו 28, 29; טז 4

מחלוקות:

קור״א א 11-13; ג 3, 4; יא 18, 19; קור״ב יב 20, 21

התחייבותה כלפי משרתיה:

קור״א טז 10, 11; פיל׳ ב 29; ד 10-18; תסל״א ה 12, 13; טימ״א ה 17; עבר׳ יג 7, 17

סמכות המשרתים לקחת החלטות:

דבר׳ יז 8-13; מתי טז 19; לוקס ט 46-48; כב 24-30; יוח׳ כ 23; מה״ש א 15, 23-26; ו 2, 3, 5, 6; יא 22, 29, 30; יג 1, 3, 5; יד 23; טו 1-31; טז 4, 5; כ 17, 28; קור״א ז 17; יא 2, 33, 34; יב 5, 28; יד 26, 33, 40; טז 3, 16; קור״ב ב 2-11; גלט׳ ב 9, 10; אפס׳ ד 11, 12; פיל׳ א 1; טימ״א ג 1-13; ד 14; ה 1, 22; טימ״ב א 6; טיט׳ א 5; עבר׳ יג 17, 24; יעקב ה 14, 15; כיפ״א ה 1-3; יוח״ג א 9, 10; יהודה א 22, 23

כללי משמעת:

ברא׳ יז 14; שמות יב 15; ל 33, 37, 38; ויק׳ ז 27; יז 8, 9; יט 5-8; כ 18; כב 3; במד׳ ט 13; טו 31; יט 13, 20; דבר׳ יג 13-19; יז 2-13; יט 16-21; כא 1-9, 18-21; כב 13-29; עזרא י 1-44; מתי טז 19; יח 15-18; יוח׳ ט 22, 34, 35; טז 2; כ 23; רומ׳ יד 1; טו 1-3; טז 17; קור״א ד 19, 21; ה 1, 2, 4-7, 11-13; טז 22; קור״ב ב 6-8, 10, 11; ו 14, 15; ז 8; י 1-11; יג 1, 2, 10; גלט׳ ה 10, 12; ו 1; תסל״א ה 14; תסל״ב ג 6, 14, 15; טימ״א א 19, 20; ה 1, 2, 19, 20; ו 3-5; טימ״ב ד 2; טיט׳ א 13; ב 15; ג 10, 11; יוח״ב א 10, 11; יהודה א 22, 23; התג׳ כב 19

אהובה ע״י חבריה:

ישע׳ כב 4; נח 12; סב 1, 6, 7; סו 10, 13, 14; ירמ׳ ח 23; יד 17; נא 50, 51; תהל׳ קב 15; קכב 6, 9; קכח 5, 6; קלז 1-6; איכה ב 11; ג 48-51

חברות בה:

ישע׳ מד 5; יחז׳ מד 6, 7, 9; מתי יב 50; יט 14; מרק׳ י 14; לוקס יח 16; יוח׳ טו 5, 6; מה״ש ב 41, 47; ד 4; ה 14; ט 35, 42; יא 21; רומ׳ יב 4, 5; קור״א ג 11-15; יב 12-28; אפס׳ ד 25; ה 30; פיל׳ ד 3; התג׳ כא 27

נבואות אודות שיגשוגה:

ברא׳ יב 3; מט 10; דבר׳ לב 21; ישע׳ ב 2-5; ד 2, 3, 5, 6; ח 23; ט 1-6; יא 1-10; יח 7; יט 24, 25; כג 17, 18; כד 16; כה 6-8; כט 18-24; ל 20; לב 1-20; לג 5, 13-24; לה 1-10; מ 4-11; מא 17-20; מב 1-12; מד 3-5; מה 6, 8, 14, 23, 24; מו 12, 13; מט 6-12, 18-23; נא 3-16; נב 1-15; נג 10-12; נד 1-17; נה 1-13; נו 3-8; נט 19-21; ס 1-22; סא 1-11; סב 1-12; סה 1-25; סו 7-23; ירמ׳ ג 17; ד 2; טז 19-21; לא 7-9, 34; לג 22; יחז׳ יז 22-24; לד 23-31; מז 1-12; יואל ב 26–ג 5; ד 18; עמוס ט 11, 12; מיכה ד 1-7; ה 2-15; חבק׳ ב 14; צפנ׳ ב 11; ג 9-20; חגי ב 7-9; זכר׳ ב 10, 11; ו 15; ח 20-23; ט 1, 9-17; יד 8-21; מלא׳ א 11; תהל׳ ב 8; כב 28-32; מו 5, 11; סה 3; סו 4; סח 32, 33; סט 36, 37; עב 1-20; פה 11-13; פו 9; פז 4; פט 2-38; צו 1-13; קב 13-16, 18-22; קי 1-7; קיג 3; קיח 24; קכו 5, 6; קלב 15-17; קלח 4, 5; קמה 10, 11; דנ׳ ב 35, 44, 45; ז 13, 14, 18, 22, 27; יב 1-13; מתי ח 11; יא 5, 11; יג 16, 17, 31-33; טז 18; מרק׳ ד 26-32; לוקס ז 22; יוח׳ ח 35; י 16; מה״ש ב 16-21; רומ׳ א 5-7; קור״א טו 24-28; אפס׳ א 10; עבר׳ יב 23, 24, 27, 28; התג׳ ה 10, 13, 14; יא 15; יב 10; טו 4; כ 4-6; כא 9-27; כב 1-5

רשימת קהילות מאמינים:

אנטיוכיה:

מה״ש יג 1

אסיה:

קור״א טז 19; התג׳ א 4

בבל:

כיפ״א ה 13

קנכראה:

רומ׳ טז 1

קיסריה:

מה״ש יח 22

קיליקיה:

מה״ש טו 41

קורינתוס:

קור״א א 2

אפסוס:

אפס׳ א 22; התג׳ ב 1

גלטיה:

גלט׳ א 2

הגליל:

מה״ש ט 31

ירושלים:

מה״ש טו 4

יפו:

מה״ש ט 42

יהודה:

מה״ש ט 31

לאודיקאה:

התג׳ ג 14

פרגמוס:

התג׳ ב 12

פילדלפיה:

התג׳ ג 7

שומרון:

מה״ש ט 31

סרדיס:

התג׳ ג 1

זמירנה:

התג׳ ב 8

סוריה:

מה״ש טו 41

תסלוניקה:

תסל״א א 1

תיאטירה:

התג׳ ב 18

אחדות הקהילה:

תהל׳ קלג 1; יוח׳ י 16; יז 11, 21-23; רומ׳ יב 4, 5; קור״א י 17; יב 5, 12-27; גלט׳ ג 26-28; אפס׳ א 10; ב 14-19, 21; ג 6, 15; ד 4-6, 12, 13, 16, 25; קול׳ ג 11, 15

מנצחת:

גלט׳ ד 26; עבר׳ יב 22, 23; התג׳ ג 12; כא 3, 10

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ