חטא

דיון שאול:

רומ׳ ב–ט

חמור פחות, חמור יותר:

לוקס ז 41-47; יב 47, 48

מחמיר והולך:

דבר׳ כט 18; מל״א טז 31; ישע׳ ה 18; ל 1; ירמ׳ ט 3; טז 11, 12; הושע יג 2; תהל׳ א 1; טימ״ב ג 13

דוגמה של אחי יוסף:

1. קנאה:

ברא׳ לז 4

2. קשירת קשר נגדו:

ברא׳ לז 18

3. רצח:

ברא׳ לז 20

חומרתו:

ישע׳ א 18; תהל׳ כה 11; איוב כב 5; רומ׳ ז 13

מטמא:

ישע׳ א 18; תהל׳ נא 4, 9; יוח״א א 7

יש לשנוא אותו:

דבר׳ ז 26; תהל׳ קיט 113

נגד הגוף:

קהלת ה 5; קור״א ו 18

לוכד את החוטא:

עבר׳ יב 1

חטאים קטנים:

שה״ש ב 15

הבלתי נסלחים:

מתי יב 31; מרק׳ ג 29; לוקס יב 10; יוח״א ה 16, 17

דוגמאות:

ישראל:

במד׳ יד 26-45

בית עלי:

שמ״א ג 14

אין להימלט מתוצאותיו:

ברא׳ ג 8-12; ישע׳ כח 18-22; עמוס ט 1-4; מתי כג 33; עבר׳ ב 3

מנסים להסתיר:

יחז׳ ח 12; יא 5; תהל׳ יט 13; מד 21; סד 3; צ 8; קהלת יב 14; מתי י 26; לוקס ח 17; יב 2, 3; יוח׳ ג 20; רומ׳ ב 16; אפס׳ ה 12

אי אפשר להסתיר:

ישע׳ כט 15; נט 6

הוא נגד הדעת:

משלי כו 11; לוקס יב 47, 48; יוח׳ ט 41; טו 22; רומ׳ א 21, 32; ב 17-23; עבר׳ י 26; יעקב ד 17; כיפ״ב ב 21, 22

אשרי האדם שה׳ לא יחשוב לו:

תהל׳ לב 2

לא נחשב באין תורה:

רומ׳ ה 13

לא נחשב עקב הכפרה בדם המשיח:

קור״ב ה 19

עונגיו:

איוב כ 12-16; כא 12, 13; לוקס ח 14 תענודות העולם

של מאמין גורע מכבוד ה׳:

שמ״ב יב 14

אין בשמים:

התג׳ כב 3, 4

הגדרה והדגמה:

דבר׳ כט 18; ישע׳ א 6, 18; מד 20; ירמ׳ ז 24; יז 9; יחז׳ כ 16; תהל׳ כה 11; צה 10; משלי ד 23; כד 8, 9; איוב יד 4; כב 5; קהלת ה 5; דהי״ב יב 14; מתי ה 28; ז 17, 18; יב 31, 33-35; יג 24, 25, 38, 39; טו 2-20; מרק׳ ג 29; לוקס ו 45; יב 10; יוח׳ ח 34, 44; רומ׳ ה 12-21; ז 7, 13; יד 23; קור״א ה 6; אפס׳ ב 1, 2; עבר׳ ג 13; יב 15; יעקב א 14, 15; ב 10, 11; ד 1-3, 17; כיפ״ב א 4; יוח״א ג 4, 6, 8-10, 15; ה 16, 17

וידוי:

ויק׳ טז 21; במד׳ יד 40; שמ״ב כד 10, 17; ישע׳ ו 5; כו 13; נט 12-15; סד 4-6; ירמ׳ ג 21, 22, 25; ח 14, 15; יד 7, 20; לא 18, 19; תהל׳ לב 5; לח 4, 5, 19; מ 12, 13; מא 5; נא 4-7; סט 6; עג 21, 22; קו 6; קיט 59, 60, 176; קל 3; איוב ז 20; ט 20; יג 23; מ 4; מב 5; איכה א 18, 20; ג 40-42; דנ׳ ט 5, 6, 8-11, 15; עזרא ט 4-7, 10-15; נחמ׳ א 6-9; ט 2, 3, 5-38; דהי״א כא 17; דהי״ב כט 6; לוקס טו 17-21; קור״א טו 9; יעקב ה 16; יוח״א א 8-10

התוצאות יעברו לילדים:

שמות כ 5; לד 7; ויק׳ כו 39, 40; במד׳ יד 33; ישע׳ יד 20-22; סה 7; ירמ׳ לא 29, 30; לב 18; תהל׳ כא 11; לז 28; קט 9; משלי יד 11; איוב ה 4; יח 19; כא 19; איכה ה 7; רומ׳ ה 12-21

סליחת:

שמות לד 6, 7; ויק׳ ד 20, 26, 31, 35; ה 4-13; במד׳ יד 18, 20; טו 25; שמ״ב יב 13; מל״א ח 22-50; ישע׳ א 18; ו 6, 7; מג 25, 26; מד 21, 22; נה 6, 7; ירמ׳ ב 22; ה 1, 7; לא 34; לג 8; יחז׳ יח 21, 22; לג 14-16; תהל׳ יט 13; כה 7, 11, 18; לב 1, 2, 5; נא 11; סה 4; עט 9; פה 3, 4; צט 8; קג 12; קל 4; איוב י 14; מתי א 21; ג 6; ו 12, 14, 15; ט 2, 6; יב 31, 32; יח 23-27, 35; כו 28; מרק׳ ב 5, 7; ג 28; יא 26; לוקס ג 3; ה 21, 24; יב 10; כד 47; יוח׳ ח 11; כ 23; מה״ש ב 38; י 36, 43; יג 38, 39; כו 16-18; רומ׳ ד 7, 8; אפס׳ ד 32; קול׳ ב 13; עבר׳ ח 12; ט 22; י 2, 17, 18; יעקב ה 15, 20; יוח״א א 7, 9; ב 1, 2, 12; ה 16; התג׳ א 5 ; ;

פירות:

ברא׳ ג 7-24; ד 9-14; ו 5-7; דבר׳ כט 17; מל״א יג 33, 34; ישע׳ ג 9, 11; ט 17; יד 21; נ 11; נז 20, 21; ירמ׳ ב 17, 19; ד 18; ה 25; ז 19; יד 16; כא 14; יחז׳ יא 21; כב 31; כג 31-35; הושע ח 7; י 13; יב 15; יג 9; מיכה ז 13; תהל׳ ה 10; ט 15, 16; י 2; צד 23; קמא 10; משלי א 31; ג 35; ה 22, 23; ח 36; י 24, 29-31; יא 5-7, 18, 19, 27, 29; יב 13, 14, 21, 26; יג 5, 6, 15; כב 8; כז 8; כח 1; כט 6; ל 20; איוב ד 8; ה 2; יג 26; כ 11; מרק׳ ז 21-23; מה״ש ט 5; רומ׳ ה 12-21; ז 5; קור״א ג 3; ו 9-11; גלט׳ ה 19-21; ו 7, 8; כיפ״א ד 3

ידוע לאלוהים:

ברא׳ ג 11; ד 10; יח 13; שמות טז 8, 9, 12; במד׳ יב 2; יד 26, 27; דבר׳ א 34; לא 21; לב 34; יהושע ז 10-15; ישע׳ כט 15; ירמ׳ ב 22; טז 17; כט 23; יחז׳ כא 24; הושע ה 3; ז 2; עמוס ה 12; ט 1-4, 8; חבק׳ ב 11; מלא׳ ב 14; תהל׳ מד 21, 22; סט 6; צ 8; צד 11; איוב י 14; יא 11; יג 27; יד 16, 17; כ 27; לד 21, 22, 25; כד 23; קהלת ה 7; מתי י 26; כב 18; כו 46; לוקס ו 8; יוח׳ ד 17-19; ה 42; ו 64; יג 11; התג׳ ב 23 ;

אהבת החטא:

ירמ׳ יד 10; יחז׳ כ 16; הושע ד 8; ט 10; מיכה ז 3; משלי ב 14; ד 17; י 23; טז 30; כו 11; איוב טו 16; כ 12, 13; יוח׳ ג 19, 20; יב 43; כיפ״א ג 19, 20; כיפ״ב ב 22

לאומי, עונשו:

ברא׳ ו 5-7; ז 21, 22; ויק׳ כו 14-38; דבר׳ ט 5; ישע׳ יט 4; ירמ׳ יב 17; כה 31-38; מו 28; יחז׳ טז 49, 50; יונה א 2; איוב לד 29, 30 ;

דוגמאות:

תושבי סדום:

ברא׳ יח 20

המצרים:

שמות ז–יד

בני ישראל:

ויק׳ כו 14-39; דבר׳ לב 30; שמ״ב כא 1; כד 1; מל״ב כד 3, 4, 20; ישע׳ א 21-23; ג 4, 8; ה; נט 1-15; ירמ׳ ב; ה; ו; ט; כג; ל 11-15; יחז׳ ב; ז; כב; כד 6-14; כח 18; לג 25, 26; לו 16-20; לט 23, 24; מד 4-14; הושע ד 1-11; ו 8-10; ז 1-7; יג; עמוס ב; ה; מיכה ו; ז 2-6; איכה א 3, 8, 14; ד 6; עזרא ט; נחמ׳ ט 36, 37; דהי״ב לו 21

בבל:

ירמ׳ נ 45, 46; נא

והנבואות הרשומות בערכים הבאים:

; ; ; ; ; ;

עונש על:

ברא׳ ב 17; ג 16-19; ד 7; ו 3, 5-7; יח 20; יט 13; שמות לב 33, 34; לד 7; ויק׳ כו 14-21; במד׳ טו 30, 31; לב 23; ירמ׳ מד 2, 3, 5, 6; תהל׳ צה 10, 11; איוב כא 17 ;

תועבה לאלוהים:

ברא׳ ו 6, 7; במד׳ כב 32; דבר׳ כה 16; לב 19; שמ״ב יא 27; מל״א יד 22; ישע׳ מג 24; ירמ׳ כה 7; מד 4, 21, 22; חבק׳ א 13; זכר׳ ח 17; תהל׳ ה 4-6; י 3; יא 5; עח 59; צה 10; קו 40; משלי ג 32; ו 16-19; יא 20; טו 8, 9, 26; כא 27; לוקס טז 15; התג׳ ב 6, 15 ;

תועבה לצדיקים:

ברא׳ לט 7-9; דבר׳ ז 26; ירמ׳ ט 1; תהל׳ כו 5, 9; פד 11; קא 3, 4, 7; קיט 104, 113, 128, 163; קכ 2, 5-7; קלט 19-22; משלי יח 13; כט 27; איוב א 1; כא 16; כב 18; רומ׳ ז 15, 19, 23, 24; כיפ״ב ב 7, 8; יהודה א 23; התג׳ ב 2

מפריד אדם מאלוהיו:

דבר׳ לא 17, 18; יהושע ז 12; ישע׳ נט 1, 2; סד 6; יחז׳ כג 18; הושע ט 12; עמוס ג 2, 3; מיכה ג 4; תהל׳ עח 59-61; איוב יג 24; כג 3, 8, 9; דהי״ב כד 20; מתי ז 23; כה 41; לוקס יג 27; רומ׳ ח 7; עבר׳ יב 14 ;

ללא חטא:

תהל׳ קיט 3; מה״ש כד 16; פיל׳ א 9-11; תסל״א ג 13; ה 23; כיפ״א ד 1, 2; יוח״א א 8, 10; ג 6, 9

בראשית

בראשית א

בראשית פרק א

בריאת העולם ויצירת האדם

1א ברא' א 1: ב 4; מל"ב יט 15; ישע' מב 5; מד 24; מה 18; ירמ' י 12; תהל' צ 2; קב 26; משלי ח 22; יוח' א 3-1; עבר' יא 3; התג' ד 11 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ 2וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה א ברא' א 2: ירמ' ד 23; איוב כו 7 תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ ב ברא' א 2: ישע' ס 2 וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י ג ברא' א 2: תהל' מב 8; קד 6-5; קמח 7 תְה֑וֹם ד ברא' א 2: שפט' ג 10‡; שמ"ב כג 2; מל"ב ב 16; ישע' יא 2; מ 7, 14-13; נט 19; סג 14; מיכה ב 7; ג 8 וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים ה ברא' א 2: תהל' לג 6; קד 30; איוב לג 4 מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ו ברא' א 2: תהל' כד 2; קלו 6; כיפ"ב ג 5 הַמָּֽיִם׃ 3וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 3: תהל' לג 9; קמח 5; יוח' א 5; קור"ב ד 6 יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ 4וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר א ברא' א 4: א 10, 12, 18, 21, 25, 31; טימ"א ד 4 כִּי־ט֑וֹב ב ברא' א 4: א 18; ישע' מה 7; איוב כח 10 וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ 5א ברא' א 5: ירמ' לא 35; תהל' עד 16 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ פ

6וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י א ברא' א 6: א 15-14; ישע' מ 22; מד 24; ירמ' י 12; איוב לז 18; כיפ"ב ג 5 רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ 7וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין א ברא' א 7: ז 11; שמות כ 4; תהל' קמח 4; משלי ח 29-27 הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָרָקִ֑יעַ ב ברא' א 7: א 9, 11, 15, 24, 30 וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 8וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ א ברא' א 8: איוב ט 8 שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃ פ

9וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים יִקָּו֨וּ הַמַּ֜יִם מִתַּ֤חַת הַשָּׁמַ֨יִם֙ א ברא' א 9: ירמ' ה 22; תהל' קד 9-5; איוב לח 8 אֶל־מָק֣וֹם אֶחָ֔ד וְתֵרָאֶ֖ה ב ברא' א 9: תהל' כד 2-1; כיפ"ב ג 5 הַיַּבָּשָׁ֑ה ג ברא' א 9: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 10וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לַיַּבָּשָׁה֙ אֶ֔רֶץ א ברא' א 10: תהל' לג 7; צה 5; קמו 6 וּלְמִקְוֵ֥ה הַמַּ֖יִם קָרָ֣א ב ברא' א 10: תהל' צה 5; קמו 6 יַמִּ֑ים ג ברא' א 10: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 11וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 11: תהל' קד 14; עבר' ו 7 תַּֽדְשֵׁ֤א הָאָ֨רֶץ֙ דֶּ֔שֶׁא עֵ֚שֶׂב מַזְרִ֣יעַ ב ברא' א 11: קור"א טו 38 זֶ֔רַע עֵ֣ץ ג ברא' א 11: לוקס ו 44 פְּרִ֞י עֹ֤שֶׂה פְּרִי֙ ד ברא' א 11: א 12, 21, 25-24; ו 20; ז 14; ויק' יא 14, 19, 22; דבר' יד 13, 18; קור"א טו 39 לְמִינ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ עַל־הָאָ֑רֶץ ה ברא' א 11: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 12וַתּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ דֶּ֠שֶׁא עֵ֣שֶׂב מַזְרִ֤יעַ זֶ֨רַע֙ א ברא' א 12: א 11‡ לְמִינֵ֔הוּ וְעֵ֧ץ עֹֽשֶׂה־פְּרִ֛י אֲשֶׁ֥ר זַרְעוֹ־ב֖וֹ לְמִינֵ֑הוּ ב ברא' א 12: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 13וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שְׁלִישִֽׁי׃ פ

14וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים א ברא' א 14: דבר' ד 19; ישע' מ 26; ירמ' לא 35; תהל' עד 16; קלו 7 יְהִ֤י מְאֹרֹת֙ ב ברא' א 14: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהַבְדִּ֕יל בֵּ֥ין הַיּ֖וֹם וּבֵ֣ין הַלָּ֑יְלָה וְהָי֤וּ ג ברא' א 14: ירמ' י 2 לְאֹתֹת֙ ד ברא' א 14: ירמ' לג 20, 25; תהל' קד 19 וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים וּלְיָמִ֖ים וְשָׁנִֽים׃ 15וְהָי֤וּ לִמְאוֹרֹת֙ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָ֑רֶץ א ברא' א 15: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 16וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִ֔ים אֶת־שְׁנֵ֥י א ברא' א 16: תהל' ח 4; קלו 9-8; קור"א טו 41 הַמְּאֹרֹ֖ת הַגְּדֹלִ֑ים אֶת־הַמָּא֤וֹר הַגָּדֹל֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַיּ֔וֹם וְאֶת־הַמָּא֤וֹר הַקָּטֹן֙ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת הַלַּ֔יְלָה וְאֵ֖ת ב ברא' א 16: תהל' לג 6; איוב לח 7 הַכּוֹכָבִֽים׃ 17וַיִּתֵּ֥ן אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים א ברא' א 17: א 7-6‡ בִּרְקִ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יִם לְהָאִ֖יר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 18וְלִמְשֹׁל֙ בַּיּ֣וֹם וּבַלַּ֔יְלָה א ברא' א 18: א 4; ישע' מה 7; איוב כח 10 וּֽלֲהַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֣ין הַחֹ֑שֶׁךְ ב ברא' א 18: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 19וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם רְבִיעִֽי׃ פ

20וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעוֹף֙ יְעוֹפֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ 21וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־א ברא' א 21: ישע' כז 1; נא 9; ירמ' נא 34; תהל' עד 14-13; קד 26-25; קמח 7; איוב ז 12 הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה ׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם ב ברא' א 21: א 11‡ לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־ע֤וֹף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ ג ברא' א 21: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 22וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר א ברא' א 22: א 28; ח 17; ט 1, 7; מז 27; ויק' כו 9 פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָע֖וֹף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ 23וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם חֲמִישִֽׁי׃ פ

24וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תּוֹצֵ֨א הָאָ֜רֶץ א ברא' א 24: ב 7‡; ירמ' כז 5 נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ ב ברא' א 24: א 11‡ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתוֹ־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ ג ברא' א 24: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 25וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ א ברא' א 25: א 4‡ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֽוֹב׃ 26וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים א ברא' א 26: ג 22; יא 7; ישע' ו 8 נַֽעֲשֶׂ֥ה אָדָ֛ם בְּצַלְמֵ֖נוּ ב ברא' א 26: ה 2-1; רומ' ח 29; קור"א יא 7; אפס' ד 24; קול' ג 10; יעקב ג 9 כִּדְמוּתֵ֑נוּ ג ברא' א 26: תהל' ח 9-7; קטו 16; יעקב ג 7 וְיִרְדּוּ֩ בִדְגַ֨ת הַיָּ֜ם וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֗יִם וּבַבְּהֵמָה֙ וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ וּבְכָל־הָרֶ֖מֶשׂ הָֽרֹמֵ֥שׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃ 27א ברא' א 27: ב 7 וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ ב ברא' א 27: ה 3 בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ ג ברא' א 27: גלט' ג 28 זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה ד ברא' א 27: מתי יט 4; מרק' י 6 בָּרָ֥א אֹתָֽם׃ 28א ברא' א 28: ה 2 וַיְבָ֣רֶךְ אֹתָם֮ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֨אמֶר לָהֶ֜ם אֱלֹהִ֗ים ב ברא' א 28: א 22; ו 1; ח 17; ט 1, 7; יז 6; מז 27; שמות א 7; ויק' כו 9; ירמ' כג 3; יחז' לו 11 פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּמִלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְכִבְשֻׁ֑הָ ג ברא' א 28: א 26‡ וּרְד֞וּ בִּדְגַ֤ת הַיָּם֙ וּבְע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וּבְכָל־חַיָּ֖ה הָֽרֹמֶ֥שֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃ 29וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים הִנֵּה֩ נָתַ֨תִּי לָכֶ֜ם אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב ׀ זֹרֵ֣עַ זֶ֗רַע אֲשֶׁר֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ אֲשֶׁר־בּ֥וֹ פְרִי־עֵ֖ץ זֹרֵ֣עַ זָ֑רַע לָכֶ֥ם יִֽהְיֶ֖ה א ברא' א 29: ט 3; תהל' קד 14, 27; קלו 25; טימ"א ד 3 לְאָכְלָֽה׃ 30וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת הָ֠אָרֶץ וּלְכָל־ע֨וֹף הַשָּׁמַ֜יִם וּלְכֹ֣ל ׀ רוֹמֵ֣שׂ עַל־הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁר־בּוֹ֙ א ברא' א 30: ב 7‡ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק עֵ֖שֶׂב ב ברא' א 30: תהל' קיא 5; קמה 16-15; קמז 9 לְאָכְלָ֑ה ג ברא' א 30: א 7‡ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ 31א ברא' א 31: א 4‡; תהל' קד 31 וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְהִנֵּה־ט֖וֹב מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם הַשִּׁשִּֽׁי׃ פ