צרי

שרף מעץ בושם, אחד המרכיבים בשמן הקודש:

שמות ל 34