צִקְלַג

עיר שנינה לשבט יהודה:

יהושע טו 31

ניתנה אחר כך לשבט שמעון:

יהושע יט 5

דוד שהה שם:

שמ״א כז 5, 6; שמ״ב א 1; דהי״א יב 1

עמלקי הרסו:

שמ״א ל

ישבו שם חוזרים מגלות בבל:

נחמ׳ יא 28