צִפֹּרָה

אשת משה:

שמות ב 16-22

מוכיחה את משה:

שמות ד 25, 26

נפרדת ממשה ואביה מחזיר אותה אליו:

שמות יח 2-6

מרים ואהרון מותחים עליו ביקורת בגללה:

במד׳ יב 1