צפרדעים

מכה במצרים:

שמות ז 29-27; ח 1-10; תהל׳ עח 45; קה 30

סמלי:

התג׳ טז 13