צוֹפַר

אחד מיועצי איוב:

איוב ב 11; יא; כ; מב 7-9