צמר

בבגדים:

ויק׳ יג 47-52, 59; יחז׳ לד 3; מד 17; משלי לא 13

אסור בבגד של כוהן:

יחז׳ מד 17

אסור לערב עם בדים אחרים (שעטנז):

ויק׳ יט 19; דבר׳ כב 11

גיזה:

שפט׳ ו 37

ראשית גז הצאן ינתן לכוהן:

דבר׳ יח 4