צמיד

מתנה:

ברא׳ כד 30, 22; יחז׳ כג 42

תרומה לבניית המשכן:

שמות לה 22; במד׳ לא 50

שלל:

במד׳ לא 50

מטפורי:

יחז׳ טז 11