צליבה

מכשול וקללה:

גלט׳ ג 13; ה 11

צליבת ישוע:

שני פושעים:

מתי כז 38

נבואה שתלמידי ישוע יסבלו צליבה:

מתי כג 34

מטפורי:

רומ׳ ו 6; גלט׳ ב 20; ה 24; ו 14