צימוקים

הושע ג 1; שמ״ב ו 19

אביגיל נתנה לדוד ואנשיו:

שמ״א כה 18

נתנו למצרי גוסס:

שמ״א ל 12

ציבא הביא לדוד:

שמ״ב טז 1

נתנו לדוד בצקלג:

דהי״א יב 41