ציות

כללית:

ברא׳ יח 19; שמות יט 5; כ 6; כד 7; במד׳ ט 23; יד 24; דבר׳ ה 10; יהושע יד 6-14; כב 2; כד 24; מל״א ג 14; מל״ב יח 6; כא 8; ישע׳ א 19; ירמ׳ ז 23; יחז׳ יח 19; לג 14-16; תהל׳ א 2; יח 45; כה 10; צט 7; קג 17, 18, 20, 21; קיא 10; קיב 1; קיט 2, 4-6, 8, 10, 15, 16, 22, 30, 31, 33, 44, 45, 55, 56, 59, 60, 72, 77, 87, 97, 100-102, 104-106, 109, 112, 129, 167, 168; קמג 10; משלי א 33; יט 16; כח 7; דנ׳ ז 27; נחמ׳ א 5; מתי ה 19; ו 24; ט 9; יב 50; יג 8, 23; כה 20-23; מרק׳ ב 14; ג 35; ד 20; לוקס א 6; ו 46-48; ח 15, 21; יא 2, 28; יב 37, 38; יוח׳ ח 28, 51; ט 4; י 27; יד 15, 23, 31; טו 10, 14, 16; מה״ש ד 19; ה 29; רומ׳ ו 17; אפס׳ ב 10; פיל׳ ב 12; עבר׳ י 7; יעקב ב 10-12; כיפ״א א 2, 14; יוח״א ב 3-6, 17; ג 22, 24; ה 2, 3; יוח״ב א 6-9; התג׳ יב 17; כב 7, 14

מצווה:

ברא׳ יז 9; שמות כג 22; ויק׳ יט 19, 36, 37; כ 8, 22; כב 31; כו 3-13; במד׳ טו 38-40; דבר׳ ד 1-40; ה 1-33; ו 1-25; ח 1-6, 11-14, 16-20; י 12, 13; יא 1-3, 8, 9, 13-28, 32; יג 5; כו 16-18; כז 1-10; כח 1-68; לב 46; יהושע כב 5; כג 6, 7; כד 14, 15; שמ״א יב 24; טו 22; מל״ב יז 37, 38; כח 9, 10, 20; תהל׳ עו 12; קהלת יב 13; ירמ׳ כו 13; לח 20; מלא׳ ג 22; עזרא ז 10, 23; דהי״א טז 15; מתי ט 9; יט 17, 29; מרק׳ ב 14; יוח׳ יב 26; יג 17; יד 15, 21; גלט׳ ג 10, 12; ה 3; אפס׳ ד 1, 17; ו 6-8; פיל׳ ב 12; טימ״א ו 14, 18; עבר׳ יג 16; יעקב א 22-25 .See DUTY

דוגמאות:

ברא׳ ו 9; במד׳ ט 23; יד 24; יהושע יד 6-14; מל״ב יח 6; כ 3; תהל׳ יז 3; כו 3-6; צט 7; קא 2, 3; קו 30, 31; קיט 30, 31, 40, 44, 47, 48, 51, 54-56, 59, 60, 67, 69, 100-102, 105, 106, 110, 112, 166-168; איוב א 8; עזרא ז 10; נחמ׳ ז 2; דהי״ב כד 16; לא 20, 21; מה״ש כג 1; כד 16; רומ׳ ו 17; קור״ב א 12; ו 3, 4; פיל׳ ג 7-14; תסל״א א 9; ב 10; טימ״ב א 3; התג׳ ב 19; ג 4; יד 4, 5 ;

דוגמאות:

נח:

ברא׳ ו 9, 22; ז 5; עבר׳ יא 7

אברהם:

ברא׳ יב 1-4; יז 23; כא 4; כב 12; נחמ׳ ט 8; מה״ש ז 3-8; עבר׳ יא 8-17; יעקב ב 21

בתואל ולבן:

ברא׳ כד 50

יעקב:

ברא׳ לה 1, 7

משה:

במד׳ כז 12-22; עבר׳ ג 2, 3

משה ואהרון:

שמות ז 6; מ 16, 21, 23, 32

בני ישראל:

שמות יב 28; לב 25-29; לט 42, 43; במד׳ ט 20, 21; דבר׳ לג 9; שפט׳ ב 7; תהל׳ צט 7

בהטפת חגי:

חגי א 12

כלב:

דבר׳ א 36

יהושע:

יהושע י 40; יא 15

שבט ראובן:

יהושע כב 2, 3

גדעון:

שפט׳ ו 25-28

דוד:

שמ״א יח 14; כה 28; מל״א יא 6, 34; טו 5; דהי״ב כט 2; מה״ש יג 22

אלישע:

מל״א יט 19-21

חזקיהו:

מל״ב יח 6; ישע׳ לח 3; דהי״ב לא 20, 21

יושיהו:

מל״ב כב 2; כג 24, 25

אסא:

דהי״ב יד 3

יהושפט:

דהי״ב יז 3-6; כ 32; כב 9

יהוידע:

דהי״ב כד 16

עוזיהו:

דהי״ב כו 4, 5

יותם:

דהי״ב לו 22, 23

לויים:

דהי״ב כט 34

כורש:

עזרא א 1-4; דהי״ב לו 22, 23

עזרא:

עזרא ז 10

חנני:

נחמ׳ ז 2

איוב:

איוב א 8

דניאל:

דנ׳ ו 11

שדרך, מישך ועבד נגו:

דנ׳ ג

יונה:

יונה ג 3

ננוה:

יונה ג 5-10

זכרי:

לוקס א 6

שמעון:

לוקס ב 25

יוסף:

מתי א 24; ב 14

מרים:

לוקס א 38

ישוע:

מתי ג 15; כו 39, 42; לוקס כב 42; יוח׳ ד 32, 34; ה 30; יב 49, 50; יד 31; יז 4; עבר׳ ג 2

יוחנן המטביל:

מתי ג 15

יוחנן ויעקב:

מרק׳ א 19, 20

מתי:

מתי ט 9

שמעון ואנדרי:

מרק׳ א 16-18

לוי:

מרק׳ ב 14

נתנאל:

יוח׳ א 47

הצעיר העשיר:

מתי יט 20; מרק׳ י 19, 20; לוקס יח 21

התלמידים:

יוח׳ יז 6

קורנליוס:

מה״ש י 2

שאול:

מה״ש כג 1; כו 4, 5; טימ״ב א 3