צָדוֹק

1. כוהן גדול בזמן דוד:

שמ״ב יט 12; כ 25; דהי״א טו 11; טז 39

הוציא את ארון הברית מירושלים בזמן מרד אבשלום, אבל דוד אמר לו להחזירו:

שמ״ב טו 24-36; יז 15, 17-21

לא הצתרף לאדוניה כשהוא ניסה לעלות לשלטון:

מל״א א 8, 26

דוד קרא לו למשוח את שלמה למלך:

מל״א א 32-40, 44, 45

נהיה לכוהן גדול אחרי ששלמה הסיר את אבירתר מהכהונה:

מל״א ב 35; דהי״א כט 22

2. אבי ירושא:

מל״ב טו 33; דהי״ב כז 1

3. בן אחיטוב:

דהי״א ה 38

4. גיבור חיל:

דהי״א יב 29

5. בן בענא:

נחמ׳ ג 4

6. כוהן:

נחמ׳ ג 29

7. חזר מגלות בבל:

נחמ׳ י 22

8. בן מריות:

נחמ׳ יא 11

9. סופר, אחראי על אוצר בית המקדש:

נחמ׳ יג 13