צדיקים

מדומים:

שמש:

שפט׳ ה 31; מתי יג 43

כוכבים:

דנ׳ יב 3

אור:

מתי ה 14; פיל׳ ב 15

הר ציון:

תהל׳ קכה 1, 2

לבנון:

הושע יד 6-8

אוצר:

שמות יט 5; תהל׳ קלה 4

זהב:

איוב כג 10; איכה ד 2

כלי זהב וכסף:

טימ״ב ב 20

אבנים בכתר:

זכר׳ ט 16

אבנים חיות:

כיפ״א ב 5

תינוקות:

מתי יא 25; כיפ״א ב 2

ילדים:

מתי יח 3; קור״א יד 20

ילדים מצייתים:

כיפ״א א 14

אברי הגוף:

קור״א יב 20, 27

חיילים:

טימ״ב ב 3, 4

רצים בתחרות:

קור״א ט 24; עבר׳ יב 1

מתאבקים:

טימ״ב ב 5

עבדים טובים:

מתי כה 21

זרים וגולים:

כיפ״א ב 11

צאן:

תהל׳ עח 52; מתי כה 33

טלאים:

ישע׳ מ 11; יוח׳ כא 15

עגלי מרבק:

מלא׳ ג 20

אריות:

מיכה ה 7; משלי כח 1

נשרים:

ישע׳ מ 31; תהל׳ קג 5

יונים:

ישע׳ ס 8; תהל׳ סח 14

אייל צמא:

תהל׳ מב 2

דג טוב:

מתי יג 48

טל וגשם עדין:

מיכה ה 6

גן רוה:

ישע׳ נח 11

מוצא מים:

ישע׳ נח 11

גפן:

הושע יד 8; שה״ש ו 11

שריגי גפן:

יוח׳ טו 2, 4, 5

רימונים:

שה״ש ד 13

תאנים טובות:

ירמ׳ כד 2-7

שושנה:

הושע יד 6; שה״ש ב 2

ערבים על נחלי מים:

ישע׳ מד 4

עצים שתולים ליד זרם מים:

תהל׳ א 3

ארז בלבנון:

תהל׳ צב 13

תמר:

תהל׳ צב 13

עץ זית:

הושע יד 7; תהל׳ נב 10

עץ פורה:

ירמ׳ יז 8; תהל׳ א 3

דגן:

הושע יד 8

חיטה:

מתי ג 12; יג 29, 30

מלח:

מתי ה 13

גישה להם לאלוהים:

ישע׳ יב 6; תהל׳ לא 20, 21

מעטים:

מתי ז 14; כב 14

יחסם לאלוהים:

ויק׳ כ 24-26

מצבם בהשוואה למצב הרשעים:

תהל׳ יז 14, 15 ; ; ; ; ; ;

תיאורם:

שמות לג 16; שמ״א יג 14; ישע׳ לג 15, 16; נא 1; נד 13; ס 21; סב 12; סג 8; ירמ׳ לא 12-14, 33, 34; יחז׳ יח 5-9; מד 9; זכר׳ ג 2, 7, 8; תהל׳ א 1, 2; ד 3; טו 1-5; כד 3-5; לז 26, 30, 31; סד 11; פד 8; פז 5, 6; קיב 1-10; קיט 1-3; משלי ב 9-12; ד 18; יג 5; כה 26; עזרא י 3; מתי ה 3-10, 13-16; ז 16-20, 24-27; יב 50; יג 23, 38; יט 14; מרק׳ י 14, 15; לוקס ו 45; יח 16, 17; יוח׳ ג 21; ח 31, 32, 39, 42, 47; י 4, 5, 27; יג 35; טו 14; מה״ש ב 38, 47; ח 36, 37; י 47; יא 23, 24; יח 7, 8; רומ׳ א 6, 7; ו 1-23; ח 5, 6, 9, 14-16, 29, 35-39; ט 8; טו 14; טז 19; קור״א א 2, 26, 27, 30; ב 12, 13; ו 9-11; טו 48, 49; קור״ב א 12; ד 1, 2; ה 17, 21; גלט׳ ה 22-26; אפס׳ א 1, 4-7; ב 1, 4-6, 10, 13, 14, 19-22; ג 17-19; ד 13-16, 22-32; ה 8; פיל׳ ב 15; ג 3, 7-11; ד 8; קול׳ א 9-13; ב 7; ג 3; תסל״א א 3; ה 4, 5, 27; טימ״ב ב 19, 21-25; פילמ׳ א 5, 6; עבר׳ ג 1, 6; כיפ״א ב 5, 9, 10; ד 1, 2; כיפ״ב א 1; יוח״א ב 3, 5, 6, 12-15; ג 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 19; ד 7; ה 1; יוח״ב א 9; התג׳ א 6; יד 4, 5; יז 14

הבטחותיהם:

ברא׳ טו 1; כב 17; שמות כג 22; ויק׳ כו 5, 6, 10; דבר׳ כח 1-13; לג 27; שמ״א ב 9; ישע׳ ד 5, 6; יא 6-9; כה 8; כו 3; לג 16, 21, 22, 24; לה 10; מ 10, 11, 29, 31; מא 10, 11, 13; מג 2; מד 2, 3; מט 9-12; נ 7-9; נא 11; נד 1-17; נו 2-8; נז 1, 2; נח 8-14; נט 20, 21; סד 4; סה 13, 14, 17-25; סו 13, 14; ירמ׳ יז 7, 8; יחז׳ יח 5-9, 19, 20; לד 11-17, 22-31; הושע ו 3; נחום א 7; חגי א 13; ב 4, 5; זכר׳ ג 7; מלא׳ ג 12, 16-18; ד 2, 3; תהל׳ ד 3; ה 12; טו 2-5; כג 6; כה 10-14; כח 8; כט 11; לב 6-8, 10; לג 18, 19; לד 10, 11, 16, 18; לז 3-5, 9, 18, 23-29, 34; מא 2, 3; נ 15; נה 23; נח 12; סב 9; סה 5; עג 24; פא 11; פד 12; פה 10; צא 1, 3-7, 9-12; צד 17, 18; צז 10, 11; קיא 5; קיב 6; קכא 3-8; קכה 1-3; קכח 1-6; קמה 18-21; משלי א 33; ב 21; ג 1-10, 25, 26; י 3; יב 2; יד 26; טו 29; טז 7; כא 21; כח 25; כט 25; איוב ה 11-27; ח 4-7, 20, 21; יא 15-20; כב 21-30; לו 7-12; קהלת ז 18; ח 5; דנ׳ יב 1-3; עזרא ח 22; דהי״ב טז 9; מתי ה 3-12; ז 7, 8; ח 11; י 28-32; יג 43; יח 10, 19, 20; יט 29; כד 21, 22; כה 21, 33, 34, 46; כח 20; מרק׳ ג 35; ח 35; ט 41; י 21, 29, 30; יא 23, 24; יג 13, 27; לוקס ג 17; ו 20-23; י 20; יא 9, 10; יב 7, 32; טז 22-25; יח 29, 30; כ 35, 36; כא 18, 27, 28; כב 29, 30; כג 43; יוח׳ ג 15-18, 36; ד 14; ה 24, 29; ו 39, 40; ח 12, 51; ט 31; י 27-29; יב 25, 26; יג 36; יד 1-3, 12-21, 23; טז 33; יז 2, 22, 24; מה״ש י 4, 31; כ 32; כו 18; רומ׳ ב 7, 10; ה 9-11, 17; ו 22, 23; ח 14-18, 28, 32-39; ט 33; י 9, 11-13; יג 11; קור״א א 8, 9; ב 9; ג 21-23; ו 2, 3; ח 3; יג 10-12; טו 48-57; קור״ב א 20-22; ד 14, 15, 17; ז 1; גלט׳ ג 29; ו 8, 9; אפס׳ א 18; ב 7; ו 8; פיל׳ ד 7, 19; קול׳ א 5, 12; ג 4, 24; תסל״א ב 12; ג 12, 13; ד 15-18; ה 9-11; תסל״ב א 5-7; ב 13, 14; טימ״א א 16; ד 8; טימ״ב א 12; ב 10-12, 19; ד 8; טיט׳ ב 11-14; ג 7; עבר׳ א 14; ב 10, 15; ד 9, 15, 16; ו 10, 16-20; ט 15, 28; י 34-36; יא 16; יב 22, 23, 28; יג 5, 6; יעקב א 5, 12, 25; ב 5; ד 8; כיפ״א א 2-5; ב 5, 6, 9, 10; ג 9-12; ד 13; ה 4, 6, 7, 10; כיפ״ב א 4, 10, 11; ב 9; יוח״א א 7, 9; ב 17, 25, 28; ג 2, 22; ה 13; התג׳ א 6; ב 7, 10, 11, 17, 26-28; ג 4, 5, 10, 12, 21; ז 3, 4, 9-17; יא 12, 18; יד 1-5, 13; טז 15; כ 4-6; כא 3-7, 24; כב 4, 5, 7, 12, 14 ; .See GOD, PRESERVER ; ; ;

אחדותם עם המשיח:

יוח׳ ו 51-57; יד 20; טו 1-11, 19; יז 21-23, 26; רומ׳ ח 1, 10; יב 5; קור״א ו 13-20; י 16, 17; יב 12, 13, 27; קור״ב ה 17, 21; יא 2; יג 5; גלט׳ ב 20; אפס׳ ה 30, 32; קול׳ א 27; ב 6, 7; כיפ״א ד 13; יוח״א ב 6, 24, 28; ג 6, 24; ד 13; ה 12, 20; יוח״ב א 9; התג׳ יט 7-9; כא 9