צבעים

כסמלים:

שחור, מסמל צרות ואסון:

ישע׳ ה 30; ח 22; ט 18; כד 11; נ 3; יואל ב 6, 10; ד 14, 15; עמוס ה 8; נחום ב 11; צפנ׳ א 14, 15; תהל׳ קז 10, 11; קמג 3; איוב ג 5; י 20-22; ל 26; מתי ח 12; כב 13; כה 30; כיפ״ב ב 4; יהודה א 13; התג׳ טז 10

כחול או תכלת, מסמל אלוהות:

שמות כד 10; כה 3, 4; כו 1; כח 28, 37; לח 18; לט 1-5, 21, 24, 29, 31; במד׳ ד 5-12; טו 38-40; ירמ׳ י 9; יחז׳ א 26; י 1; דהי״ב ב 8, 15; ג 14

מסמל מלכות:

אסתר ח 15; יחז׳ כג 6

אדום, מסמל רעיונות שונים:

חטא:

ישע׳ א 18; התג׳ יז 3, 4; יח 12, 16

מלכות:

שפט׳ ח 26; דנ׳ ה 7, 16, 29; מתי כז 28

עושר:

שמ״ב א 24; משלי לא 21; איכה ד 5

כיבוש:

נחום ב 4; התג׳ יב 3

ריהוטי המשכן ובגדי הכוהנים, כסמלים לכפרה:

שמות כה 3-5; כו 1, 14, 31, 36; לו 8, 19, 35, 37; כז 16; כח 4-8, 15, 31, 33; לה 5-7, 23, 25, 35; לח 18, 23; לט 2, 3, 5, 29; ויק׳ יד 4, 6, 49, 51, 52; במד׳ ד 7, 8, 13; יט 2, 5, 6; ישע׳ סג 1-3; עבר׳ ט 19-23

לבן, מסמל קדושה:

בגדי הכוהן כגדול:

ויק׳ טז 4, 32

הזמרים לבשו לבן:

דהי״ב ה 12

קטעים שמשתמשים בסמל:

ישע׳ א 18; תהל׳ נא 9; קהלת ט 8; דנ׳ ז 9; יא 35; יב 10; מתי יז 1, 2; כח 2, 3; מרק׳ ט 3; התג׳ א 13, 14; ב 17; ג 4, 5, 18; ד 4; ו 2, 11; ז 9, 13, 14; טו 6; יט 8, 11, 14; כ 11