צביעות

כללי:

ישע׳ א 11-15; ט 16; י 6; כט 13, 15, 16; לב 5, 6; לג 14; מח 1, 2; נח 2-5; סא 8; סה 5; סו 3-5; ירמ׳ ג 10, 11; ה 2; ו 20; ז 4, 8-10; ט 3, 7; יב 2; יז 9; מב 20-22; יחז׳ ה 11; יד 4, 7, 8; כ 39; לג 30-32; הושע ו 4; ז 14, 16; ח 2, 3, 13; ט 4; י 1, 4; יא 12; עמוס ה 21-27; עבד׳ א 7; מיכה ג 11; ז 5; זכר׳ ז 5, 6; יג 6; מלא׳ א 6-14; ב 13; ג 14; תהל׳ ה 9; נ 16, 17; נב 6; נה 13-15, 21, 22, 24; קא 7; משלי ז 10-21; יא 9; יד 8; טו 8; כ 14; כא 27; כג 6-8; כה 19; כו 18, 19, 23-26; איוב ח 13-15; יג 16; טו 31, 33, 34; יז 8; כ 4-18; כז 8-10, 13-18; לא 33, 34; לד 30; לו 13, 14; איכה א 2; מתי ג 7, 8; ו 1, 2, 5, 16, 24; ז 5, 15, 21-23; ט 13; טו 7-9; טז 3, 6, 12; כא 28-32; כב 12, 13, 18; כג 2-33; כד 50, 51; כה 3, 41-45; מרק׳ ז 6-8; ח 15; ט 50; יב 38-40; לוקס ו 46; ח 18; יא 39-52; יב 1, 2, 54-56; יג 13-17, 26, 27; יד 34, 35; טז 13, 15; יח 11, 12; כ 46, 47; כא 16; יוח׳ ו 26, 70; ז 19; טו 2, 6; רומ׳ א 18; ב 1, 3, 17-29; ט 6, 7; טז 18; קור״א יג 1; קור״ב ד 2; ה 12; גלט׳ ו 3; פיל׳ ג 2, 18, 19; טימ״א ד 2; טימ״ב ג 5, 13; טיט׳ א 16; יעקב א 8, 22-24, 26; ב 14-26; ג 17; ד 8; כיפ״א ב 1, 16; כיפ״ב ב 1-3, 17, 19; יוח״א א 6, 10; ב 4, 9, 19; ד 20; יהודה א 12, 13; התג׳ ב 9; ג 1, 9 ;

דוגמאות:

יעקב מרמה את אביו:

ברא׳ כז

בני יעקב מרמים אותו:

ברא׳ לז 29-35

יוסף מרמה את אֶחיו:

ברא׳ מב–מד

פרעה:

שמות ח 11, 24, 25, 28; ט 27-35; י 8-29

בלעם:

יהודה א 11 עם במד׳ כב–כד

דלילה אשת שמשון:

שפט׳ טז

יעל:

שפט׳ ד 8-21

אהוד:

שפט׳ ג 15-25

יהודים, בעושקם עניים:

נחמ׳ ה 9

יהוא:

מל״ב י 16-31

רב־שקה:

מל״ב יח 17-37

אחז:

ישע׳ ז 12 עם ז 17-25

יוחנן בן־קרח:

ירמ׳ מב 1-12, 20, 22

ישמעאל בן־נתניה:

ירמ׳ מא 6, 7

נביאי השקר:

יחז׳ יג 1-23

הורדוס:

מתי ב 8

כאמאשימים את ישוע על חילול השבת:

יוח׳ ז 22, 23

יהודה איש קריות:

מתי כו 25, 48; יוח׳ יב 5, 6

פילטוס:

מתי כז 24

הפרושים:

מתי טו 1-9; כב 18; מרק׳ יב 13, 14; יוח׳ ח 4-9; ט 24; יט 15

ראש בית הכנסת:

לוקס יג 14-17

מרגלים מנסים ללכוד את ישוע:

לוקס כ 21

כוהנים ולויים:

לוקס י 31, 32

חנניה וצפירה:

מה״ש ה 1-10

שמעון המכשף:

מה״ש ח 18-23

שמעון כיפא ומאמינים אחרים באנטיוכיה:

גלט׳ ב 11-14

מאמינים בגלטיה שמלמדים שגויים חייבים לקיים מצוות התורה:

גלט׳ ו 13

מורי שקר באפסוס:

התג׳ ב 2